Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.5.2008

Deltagande i kursutbildning har minskat i företagen

Satsningarna på personalutbildning som bekostas av företagen har minskat jämfört med år 1999. År 2005 deltog 39 procent av företagens arbetstagare i kursutbildning, då motsvarande andel år 1999 var 50 procent (figur 1). Också antalet erhållna utbildningstimmar har minskat. År 2005 uppgick antalet timmar för deltagande i kursutbildning till 10 per anställd medan antalet var 18 timmar år 1999. Utbildningsaktiviteten har varit sjunkande mätt med alla centrala indikatorer för personalutbildning.

Uppgifterna framgår av den undersökning om företagens personalutbildning (CVTS1)) som koordineras av EU:s statistikbyrå Eurostat och som genomfördes för tredje gången år 2006.

År 2005 tillhandahöll hela 70 procent av företagen sina arbetstagare kursutbildning. När man inkluderar också annan utbildning (seminarier, konferenser, lärande i arbetet, självstudier osv.) stiger andelen till 77 procent.

I Finland är andelen arbetstagare som deltar i personalutbildning fortfarande relativt hög, även om en nedgång har skett jämfört med uppgifterna för år 1999. År 2005 är deltagaraktiviteten högre inom industribranscherna än inom tjänstebranscherna, medan situationen var den motsatta år 1999.

Figur 1. Andelen deltagare i kursutbildning efter näringsgren av alla arbetstagare i Finland åren 1999 och 2005

Bara i Sverige, Belgien, Luxemburg, Slovenien och Tjeckien är deltagandet i kursutbildning högre än i Finland (Se figur 1.1). Sett till hela Europa kan två motsatta utvecklingsriktningar skönjas. De flesta gamla, utvecklade länder (EU 15) i Västeuropa har en liknande nedåtgående trend som Finland. Deltagarandelen har sjunkit mest i Norge, Danmark och Storbritannien både i absoluta och i relativa tal. I Finland och Sverige har deltagandet, relativt sett, sjunkit ungefär lika mycket från 1999 års nivå.

I länder som Belgien och Österrike, som har en relativt hög deltagarandel, är andelen så gott som oförändrad. Däremot avviker Spanien, Portugal och Luxemburg från den allmänna trenden på så sätt att det t.o.m. finns en klar ökning i deltagandet i utbildning i kursform mellan åren 1999 och 2005. Utbildningsaktiviteten ökar också i nästan alla nya östeuropeiska medlemsländer.

I Finland var förändringarna i utbildningsdeltagande till största delen liknande i de olika näringsgrenarna. Både andelen företag som bekostade utbildningen och andelen deltagare i kursutbildningen har sjunkit såväl inom industrin som inom tjänstebranscherna. Avvikande från den allmänna trenden hade det dock skett en ökning av andelen deltagare i kursutbildning inom övrig industri samt inom finansierings- och försäkringsbranschen från år 1999.

Skillnaderna mellan näringsgrenar är rätt så stora särskilt när man granskar med en 20-klassig näringsgrensindelning. (Se Tabeller). Bakom skillnaderna ligger strukturella faktorer samt näringsgrenarnas olikartade utveckling. Till exempel inom el-, gas- och vattenförsörjning hade deltagarprocenten fördubblats år 2005 jämfört med den övriga industriella sektorn (i föregående figur ingår näringsgrenen i klassen Övrig industri)

Undersökningen omfattar företag med minst 10 anställda inom den privata sektorn år 2005, exklusive jord- och skogsbruk, utbildning, social- och hälsovård samt offentlig förvaltning. I det finländska svarsmaterialet ingår 1 240 företag. I undersökningen år 1999 deltog 15 EU-medlemsländer, nio kandidatländer och Norge. Nu deltog alla 27 EU-länder och Norge.

Genom undersökningen, som genomförs med ungefär fem års intervaller, utreder man den personalutbildning som bekostas av arbetsgivaren, antalet deltagare i utbildningen, antalet utbildningsdagar i personalutbildning, utbildningsanordnare och -innehåll samt utbildningskostnader efter kostnadsfaktor. Dessutom klarlägger man andra utbildningsformer än kurser, läroavtalsutbildning, företagets utbildningsprinciper, trender inom utbildning och olika hinder för anordnande av utbildning.

Följande offentliggörande gäller centrala uppgifter om internationellt material, finländska uppgifter om deltagande i utbildning i kursform efter kön och ålder, innehåll och kostnader för kursutbildning samt deltagande i annan utbildning.

1) Continuing Vocational Training Survey - CVTS

Källa: CVTS, Undersökning om företagens personalutbildning 2005. Statistikcentralen

Förfrågningar: Hannu Virtanen (09) 1734 2514, Tarja Seppänen (09) 1734 3220, aikuiskoulutus.tilastot@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Tabeller

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 30.5.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): CVTS, Företagens personalutbildning [e-publikation].
ISSN=1797-9994. Utbildningsinnehåll och utbildningskostnader 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/cvts/2005/01/cvts_2005_01_2008-05-30_tie_001_sv.html