Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.6.2007

Kraftig ökning av mängden farligt avfall som skall övervakas

År 2005 uppgick det avfall som är farligt för människan och naturen, dvs. problemavfall, till nästan 2,4 miljoner ton. Ansamlingen av farligt avfall har i synnerhet ökat pga. de stora mängderna av slam och fällningar från metallframställning, gruvornas anrikningsslam och förorenad mark med anknytning till byggverksamhet. Förändringarna i volymerna har skett språngvis när bestämningarna och gränsvärdena har förändrats (figur). De traditionella farliga avfallen, såsom spilloljor, målarfärger, läkemedel, lösningsmedel, har fått en mindre roll i statistiken över farligt avfall.

Det viktigaste hanteringssättet av stora partier av farligt avfall är lagringen genom deponering eller placering i bassänger i lämpliga konstruktioner för problemavfall. År 2005 placerades den överlägset största delen av farligt avfall, 1,8 miljoner ton, i marken på detta sätt.

Det kommunala avfallet, dvs. problemavfall inom servicesektorn och hushållen, uppgick till 268 000 ton, som är 11,8 procent av det totala mängden farligt avfall. Den största andelen farligt avfall från hushållen utgörs av kasserade apparater såsom el- och elektronikskrot.

Volymen av farligt avfall 1975-2005

Källor: Statistikcentralen och Finlands miljöcentral

Andelen farligt avfall av hela den årliga avfallsmängden var 3,7 procent år 2005. Volymen av övriga, dvs. vanligt avfall och bestående markdeponerat avfall var 63 ton. Mängden är rätt lika som året innan. Utvinning av mineral och byggande står för den största mängden avfall, industrin för något mindre än dessa. Det kommunala avfallet från hushåll och servicesektorn uppgick till 2,4 miljoner ton. De mest betydande förändringarna inom avfallshanteringen har på kort sikt dessutom varit den ökade bränningen av hyggesrester, ökningen av utrikeshandeln och användningen av metallskrot samt bredare producentansvar. Planeringen och byggandet av avfallskraftverk har startats och kommer att leda till en betydande ökning av avfallsbränningen vid hanteringen av kommunalt blandavfall. I den landsomfattande avfallsplanen ses en ökning av materialeffektiviteten som en nyckelfråga i den framtida avfallshanteringen.

Förfrågningar: Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, Marianne Kaplas (09) 1734 3421

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Länkar: Avfallsklassificeringsguide 2005 och klassificeringar för avfallsstatistiken

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Senast uppdaterad 20.6.2007

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2005. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2005/jate_2005_2007-06-20_tie_001_sv.html