Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 26.11.2008

Återvinningen av bioavfall ökar kraftigt

Korrigering: I tabellen Kommunalt avfall år 2007 har texten som är markerade med rött korrigerats 26.11.2008 klo 11.30. Var tidigare 1000t.

Enligt Statistikcentralen har återvinningen av bioavfall genom kompostering till näringsjord, genom rötning eller förbränning av avfallet till energi ökat språngvis under det här decenniet, år 2007 var ökningen omkring 20 procent. Återvunnet bioavfall består av biologiskt snabbt nedbrytbart mat- och trädgårdsavfall som samlats in från hushållen och servicebranscherna.

Ifjol insamlades separat totalt 277 500 ton bioavfall, varav största delen komposterades. Fortfarande blir stora mängder bioavfall kvar i blandavfallet som förs till avstjälpningsplatserna. Mängden blandavfall som deponerades på avstjälpningsplatserna var i fjol 1 387 000 ton. Den biologiskt nedbrytbara delen av blandavfallet producerar metan vid nedbrytningen och avstjälpningsplatserna förorsakar omkring tre procent av växthusgasutsläppen.

Bara hälften av det kommunala avfallet till avstjälpningsplatserna

Sortering och insamling av kommunalt avfall för återvinning har utvidgats också till andra avfallskomponenter utöver bioavfall. Av det kommunala avfallet deponeras nästan 53 procent på avstjälpningsplatsen. Fem år tidigare var motsvarande siffra omkring 62 procent. En bidragande orsak till detta är också avfallskraftverken, dvs. de anläggningar som specialiserat sig på förbränning av kommunalt blandavfall och vilkas förbränningsmängder redan översteg 74 500 ton år 2007. I år kommer mängden att öka ytterligare. Volymerna både av det kommunala avfall som återanvänds och det som används som energi har ökat kraftigt, eftersom också den totala mängden kommunalt avfall har ökat. I slutet av år 2007 fanns det i Finland 47 fungerande avstjälpningsplatser för kommunalt avfall, tio år tidigare var antalet fem gånger större.

Avfallsmängden per invånare ökade

År 2007 uppkom nästan 2 675 000 ton kommunalt avfall i Finland, dvs. 2,9 procent mer än året innan. Mängden kommunalt avfall var för fem år sedan 290 000 ton mindre. Ökningen motsvarar det kommunala avfallet i en stad med en halv miljon invånare. I fjol uppkom 505 kg kommunalt avfall per finländare. Omkring två tredjedelar av det kommunala avfallet uppkommer i hushållen. Av servicebranscherna är handeln och hälsovården de största producenterna av kommunalt avfall.

Volymen av kommunalt avfall efter hanteringssätt åren 2002-2007

Källor: Statistikcentralen och Finlands miljöcentral

Kommunalt avfall år 2007

  Avfallsvolym Hanteringssätt
Material-
återvinning
Energi-
utvinning
Bränning i avfallskraft-verk Till avstjälp-
ningsplats
ton
Blandavfall totalt 1 599 034 65 991 73 602 72 149 1 387 292
Separat insamlat totalt, av vilket 1 075 884 887 283 162 299 2 300 24 002
   Pappers- och kartongavfall 389 736 389 500 72 108 56
   Bioavfall 277 426 261 873 7 339 13 8 201
   Glasavfall 136 396 135 322 0 0 1 074
   Metallavfall 28 454 28 441 0 8 5
   Träavfall 48 811 8 905 38 574 30 1 302
   Plastavfall 31 585 9 698 21 426 11 450
   El- och elektronikskrot 50 528 50 381 0 26 121
   Annat 112 948 3 163 94 888 2 104 12 793
Allt totalt 2 674 918 953 274 235 901 74 449 1 411 294

Källa: Avfallsstatistik - Kommunalt avfall 2007. Statistikcentralen

Förfrågningar: Simo Vahvelainen (09) 1734 3457, Marianne Kaplas (09) 1734 3421

Ställföreträdare till ansvarig statistikdirektör: Matti Parkkinen

Länkar: Avfallsklassificeringsguide 2005 (på finska och engelska), klassificeringar för avfallsstatistiken och begrepp

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 26.11.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2007. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 21.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2007/jate_2007_2008-11-26_tie_001_sv.html