Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 15.6.2017

Avfallsmängderna både ökade och minskade; konjunkturerna inom utvinning av mineral drog den totala avfallsmängden i sin egen riktning år 2015

Jämfört med föregående år, ökade den totala ansamlingen av avfall med över tio procent år 2015. Detta oberoende av att den totala avfallsmängden för vår industri minskade betydligt år 2015 från jämförelseåret 2014; från omkring 10,3 miljoner ton till 8,9 miljoner ton. I och med de stora mängderna matjord, bruten sidosten och anrikningssand som den livligare utvinningsverksamheten medfört ökade dock den totala avfallsmängden. I samband med gruvdriften anhopades total över 76 miljoner ton matjord som grävdes upp för att få fram malmen, sidosten från gruvorna samt anrikningssand som uppkommer vid utvinning av de värdefulla mineralerna i malmen. Inom energiproduktionen följde avfallsmängden i stor utsträckning trenden inom industrin. Minskningen i mängderna avfall gick i samma riktning som inom industrin, och var bara omkring 85 procent av fjolårsmängden.

Mängden avfall efter sektor och avfallsslag år 2015, 1 000 ton per år

Mängden avfall efter sektor och avfallsslag år 2015, 1 000 ton per år

Statistikföringen av avfall inom byggverksamhet baserar sig på mängden byggavfall som mottagits i anläggningar för förbehandlingar, i återvinningsobjekt såsom anläggningsobjekt samt på deponeringsområdena. Nedgången i mängden avfall inom byggverksamhet var mindre än inom industrin, något under åtta procent från året innan, men de statistikförda mängderna innehåller större mängder betongavfall än tidigare, vilket för sin del har haft en dämpande inverkan på nedgången av den totala mängden.

I mängden farliga avfall har det inte skett någon särskilt stor förändring, en minskning på något under ett par procent kan förklaras med konjunkturfluktuationer inom industrin.

I statistiken om avfallshanteringen har deponerat avfall tidigare angetts i en separat klass ”annat bortskaffande”, där det ingår väldigt mycket industriavfall som deponeras genom invallning. När det gäller mineralavfall såsom jordmassor och avfall från gruvindustrin har återvinningsmängderna minskat och deponering på avstjälpningsplatser och annat bortskaffande, såsom invallning, på motsvarande sätt ökat. När det gäller förbränning av avfall har den sammanlagda mängden avfall vars energi utnyttjats och avfall som förbränts men där man inte tagit tillvara energin varit oförändrad, något under fem miljoner ton, men mer avfall än tidigare har år 2015 redovisats som energiutnyttjad istället för förstörd genom förbränning.


Källa: Avfallstatistik 2015, Statistikcentralen

Förfrågningar: Juha Espo 029 551 3463, Simo Vahvelainen 029 551 3457, ymparisto.energia@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen

Publikationen i pdf-format (166,6 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.


Uppdaterad 15.6.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Avfallsstatistik [e-publikation].
ISSN=1798-3347. 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/jate/2015/jate_2015_2017-06-15_tie_001_sv.html