Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 27.3.2014

Konsumenternas syn på ekonomin oförändrad i mars

Konsumenternas förtroendeindikator var i mars 8,5 medan den i februari var 8,3 och i januari 9,9. I mars i fjol fick förtroendeindikatorn värdet 10,2. Indikatorns långtidsmedelvärde är 12,2. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens konsumentbarometer. För barometern intervjuades den 3–19 mars 1 365 personer bosatta i Finland.

Konsumenternas förtroendeindikator

Konsumenternas förtroendeindikator

När det gäller de fyra delfaktorerna i konsumenternas förtroendeindikator kunde man notera bara små förändringar i respektive delfaktor från februari till mars. Synen på utvecklingen av den egna ekonomin och Finlands ekonomi var försiktiga och förväntningarna på arbetslösheten var fortfarande dystra. Däremot var synen på de egna möjligheterna att spara fortfarande bra.

Konsumenterna ansåg i mars att tidpunkten fortfarande var mer gynnsam för att ta lån än för att spara eller minst av allt köpa kapitalvaror.

Egen och Finlands ekonomi

I mars trodde 31 procent av konsumenterna att den ekonomiska situationen i Finland förbättras under det följande året. Av konsumenterna bedömde 26 procent för sin del att landets ekonomi försämras.

I mars litade 23 procent av konsumenterna på att den egna ekonomin förbättras och 13 procent befarade att den blir sämre inom ett år.

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Konsumenternas förväntningar på den egna ekonomin och Finlands ekonomi om ett år

Arbetslöshet och inflation

I mars uppskattade 51 procent av konsumenterna att arbetslösheten ökar under det följande året och 14 procent trodde att arbetslösheten minskar. I februari var motsvarande andelar 56 och 13 procent.

Av de sysselsatta antog 21 procent i mars att risken för arbetslöshet ökat för deras egen del under de senaste månaderna, medan 10 procent bedömde att risken minskat. Av de sysselsatta uppskattade 45 procent att risken för arbetslöshet var oförändrad och 24 procent upplevde att de inte alls är i farozonen att bli arbetslösa.

I mars bedömde konsumenterna att konsumentpriserna stiger med 2,7 procent under de följande 12 månaderna. Långtidsmedelvärdet för inflationsförväntningarna är 2,3 procent.

Köp av kapitalvaror

I mars ansåg 37 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att köpa kapitalvaror. Av hushållen avsåg 13 procent att ganska eller mycket säkert köpa bil inom ett år och bara 6 procent bostad. Detta är färre än tidigare. Av hushållen planerade 21 procent att spendera pengar på renovering av bostaden inom ett år.

Sparande och låntagning

I mars bedömde 55 procent av konsumenterna att tidpunkten att spara är god. Av hushållen hade 66 procent sparat och 80 procent trodde att de kan spara under det följande året.

I mars uppskattade 58 procent av konsumenterna att det är fördelaktigt att ta lån. Av hushållen planerade 12 procent att ta lån inom ett år.

Konsumenternas syn på ekonomin

  Medeltal 10/1995- Maxvärde 10/1995- Minvärde 10/1995- 03/2013 02/2014 03/2014 Utsikter
A1 Konsumenternas förtroendeindikator = (B2+B4+B7+D2)/4 12,2 22,9 -6,5 10,2 8,3 8,5 -
B2 Egen ekonomi om 12 månader (nettotal) 8,6 14,1 2,3 7,0 6,4 5,5 --
B4 Finlands ekonomi om 12 månader (nettotal) 3,5 25,3 -27,1 3,5 2,9 1,0 =
B6 Inflationen om 12 månader (procent) 2,3 4,6 0,6 3,0 2,6 2,7  
B7 Arbetslösheten i Finland om 12 månader (nettotal) -2,1 27,6 -51,1 -17,8 -24,6 -20,5 --
B8 Egen arbetslöshetsrisk nu (nettotal) -0,3 7,6 -18,8 -7,2 -8,5 -5,9 -
C1 Tidpunktens fördelaktighet för att köpa kapitalvaror (nettotal) 18,7 41,8 -14,2 -1,3 7,8 2,7 --
C2 Tidpunktens fördelaktighet för att spara (nettotal) 11,3 36,8 -19,6 5,7 7,5 6,6 -
C3 Tidpunktens fördelaktighet för att ta lån (nettotal) 17,0 42,0 -47,1 12,0 11,5 12,6 -
D2 Hushållets möjligheter att spara 12 månader framåt (nettotal) 38,7 52,2 10,9 48,3 48,6 48,2 +

Nettotalet erhålls genom att vikta svarsalternativen och subtrahera den procentuella andelen nekande svar från den procentuella andelen jakande svar på en fråga. Konsumenternas förtroendeindikator beräknas som ett genomsnitt av delfaktorernas nettotal. Nettotalen och förtroendeindikatorn kan variera mellan -100 och +100, ju högre (positiv) siffra desto mer optimistisk är synen på ekonomin.

Förklaringar till kolumnen “ Utsikter ”: ++ Mycket goda utsikter, + Goda utsikter, = Neutrala utsikter, - Dåliga utsikter, -- Mycket dåliga utsikter. Nettotalets avvikelse från medeltalet har jämförts med standardavvikelsen.

Undersökningens population och urval

Till populationen i konsumentbarometern hör 4,4 miljoner personer i åldern 15–84 år och deras 2,6 miljoner hushåll i Finland. Populationen utvidgades i januari 2012 till att omfatta personer i åldern 75–84 år. Undersökningens bruttourvalsstorlek är 2 350 personer varje månad (tidigare 2 200 personer).

I mars var bortfallet av svar 41,9 procent. Bortfallet omfattar förutom dem som vägrat eller annars var förhindrade att delta i undersökningen också dem man inte kunnat nå.

Förtroendeindikatorns värde uppskattas ha försämrats med drygt en enhet fr.o.m. januari 2012 sedan populationen utvidgades till att omfatta 75–84-åringar. Främst har detta berott på att nettotalet för en delfaktor, dvs. hushållets möjligheter att spara, sjunkit. Utvidgningen av populationen har dessutom inverkat något på resultaten om hemelektronik i hushållen.

EU-resultat

Alla EU-länders (säsongrensade) barometerresultat publiceras på EU-kommissionens webbplats: European Commission, DG ECFIN, Business and Consumer Survey Results; http://ec.europa.eu/economy_finance/db_indicators/surveys/index_en.htm


Källa: Konsumentbarometern 2014, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Kangassalo 09 1734 3598, Tara Junes 09 1734 3503, konsument.barometern@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (433,3 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 27.3.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Konsumenternas förtroende [e-publikation].
ISSN=2669-8870. mars 2014. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 2.10.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/kbar/2014/03/kbar_2014_03_2014-03-27_tie_001_sv.html