Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 19.4.2006

Den officiella utsläppsinventeringen år 2006 till Klimatkonventionen

Enligt den inventering av växthusgaser som i mitten av april rapporterades till FN:s klimatkonvention uppgick utsläppen av växthusgaser i Finland år 2004 till 81,4 miljoner ton koldioxidekvivalenter (CO2 ekv.). De slutliga utsläppssiffrorna i den officiella rapporteringen år 2006 avviker inom vissa rapporteringssektorer något från de utsläpp som meddelades EU i början av året. I rapporteringen till klimatkonventionen uppdaterades utsläppssiffrorna med de nya uppgifter som erhållits efter EU-rapporteringen, bl.a. uppgifter gällande järn- och stålindustrin. Medlemsländerna i Europeiska unionen rapporterar årligen sina utsläpp av växthusgaser beräknade enligt klimatkonventionen på förhand i januari till EU:s kommission för EU:s gemensamma rapportering. Medlemsländerna har möjlighet att revidera sina utsläppskalkyler för EU:s rapportering ända till 15.3. Den officiella rapporteringen till Klimatkonventionen görs årligen först 15.4.

De totala utsläppen för år 2004 översteg Kyoto-målet med drygt 14 procent, dvs. med omkring 10 miljoner ton. Utsläppen sjönk dock med något under fem procent från rekordnivån år 2003. Finlands utsläppsmål för åtagandeperioden enligt Kyoto-protokollet bestäms på basis av utsläppsnivån år 1990.

Av växthusgasutsläppen år 2004 var största delen koldioxidutsläpp inom energisektorn (CO2). Största delen av koldioxidutsläppen uppkom vid förbränningen av fossila bränslen och torv i energiproduktionen (32,8 Milj. t CO2) och inom industrin (11,2 Milj. t CO2). Till de mest betydande utsläppskällorna inom energisektorn hör också koldioxidutsläppen från trafiken (13,5 Milj. t CO2.). Koldioxidutsläppen år 2004 var 22 procent större än motsvarande utsläpp år 1990. Jämfört med nivån år 2003 sjönk dock CO2-utsläppen vid förbränningen av fossila bränslen och torv med omkring 6 procent. Nedgången berodde huvudsakligen på en sparsammare användning av fossila bränslen och torv i energiproduktionen jämfört med år 2003. Istället för fossila bränslen (kol och naturgas) och torv utnyttjades de vattenresurser som fyllts under det nederbördsrika året.

I utsläppen av dikväveoxid (N2O) och metan (CH4) finns det en sjunkande trend. N2O-utsläppen för år 2004 var 12 procent mindre än år 1990. Mindre än hälften av utsläppen var dikväveoxid som frigörs från odlingsmarker. Andra betydande utsläppskällor var utsläppen från energisektorn samt de utsläpp som frigörs vid industriprocesser (icke bränslebaserade). Metanutsläppen för år 2004 var omkring en fjärdedel mindre än utsläppen för år 1990. Av metanutsläppen härstammade mer än hälften från avfallshanteringen och en tredjedel från husdjurens matsmältning. Den nedgående trenden i metanutsläppen beror bl.a. på minskad användning av avstjälpningsplatser, ökat tillvaratagande av deponigaser och på krympande boskapsskötsel.

Utsläpp och sänkor från sektorn för markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk rapporteras i inventeringen skilt från utsläppen inom övriga sektorer. Med sänka avses upptag av växthusgaser ur atmosfären. I Finland uppgick nettosänkan inom sektorn år 2004 till omkring 18,5 miljoner ton koldioxidekvivalenter, dvs. de totala utsläppen inom sektorn var mindre än dess upptag av koldioxid. Sänkan bestod i huvudsak av den koldioxid som växande skog upptog från atmosfären.

Inventeringsrapporteringen år 2006 innehåller utsläppsuppgifter från år 1990 till år 2004. När utsläppsberäkningen utvecklas eller nya beräkningsanvisningar tillämpas beräknas hela tidsserien för utsläpp på nytt från år 1990 ända till det sista inventeringsåret för att säkerställa att uppgifterna är enhetliga och jämförbara. I inventeringsleveransen för år 2006 fäste man särskild vikt vid förenhetligandet av utsläppsuppgifterna och revideringen av basåret 1990, eftersom rapporteringen ger utgångsuppgifterna för fastställandet av de utsläppsvolymer som är tillåtna, dvs. den så kallade tilldelade utsläppsmängden, under Kyotoperioden.

Växthusgasutsläpp och -sänkor åren 1990-2004 (Milj. ton CO2 ekv.)

Växthusgasutsläpp efter gas åren 1990-2004 (Mt CO2 ekv.)

  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004
CO2                              
Energianvänd-ning av bränsle 53,09 51,99 51,17 52,94 58,21 54,82 60,52 58,88 55,58 55,13 53,30 58,80 61,36 69,10 64,97
Industriella processer 3,32 3,15 3,01 2,95 3,11 3,03 3,17 3,46 3,44 3,52 3,61 3,57 3,49 3,82 3,97
Övriga källor 0,34 0,32 0,32 0,36 0,25 0,26 0,23 0,28 0,22 0,20 0,20 0,19 0,19 0,19 0,18
N2O                              
Jordbruk 4,96 4,60 4,18 4,20 4,19 4,37 4,26 4,22 4,12 4,01 4,04 3,96 3,93 3,88 3,79
Industriella processer 1,66 1,44 1,30 1,36 1,44 1,46 1,46 1,44 1,38 1,35 1,36 1,28 1,34 1,42 1,46
Energi 0,65 0,62 0,60 0,65 0,70 0,72 0,78 0,83 0,86 0,90 0,91 0,99 1,05 1,13 1,14
Övriga källor 0,67 0,66 0,65 0,64 0,63 0,62 0,63 0,61 0,57 0,57 0,56 0,56 0,54 0,54 0,52
CH4                              
Avfall 3,83 3,87 3,89 3,89 3,82 3,76 3,67 3,57 3,42 3,34 3,13 3,02 2,80 2,62 2,48
Jordbruk 2,15 2,06 2,00 2,00 2,01 1,93 1,95 1,98 1,94 1,91 1,91 1,87 1,89 1,87 1,84
Energi 0,34 0,36 0,37 0,39 0,39 0,39 0,40 0,38 0,38 0,37 0,35 0,37 0,37 0,38 0,36
Övriga källor 0,00 0,02 0,01 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 0,01 0,01 0,02 0,01 0,00
F-gaser 0,09 0,07 0,04 0,03 0,04 0,10 0,15 0,24 0,30 0,40 0,58 0,73 0,53 0,71 0,73
Totalt 71,09 69,16 67,55 69,43 74,81 71,47 77,22 75,91 72,22 71,70 69,97 75,37 77,50 85,66 81,44

Obs! På grund av avrundning stämmer summorna i tabellen inte alltid överens.

Utsläpp och sänkor inom Markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk åren 1990-2004 (Mt CO2 ekv.)

     1990    1991    1992    1993    1994    1995    1996    1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004
Skogsmarker
CO2 -27,79 -41,76 -35,68 -33,93 -24,30 -24,06 -31,32 -25,27 -24,74 -25,89 -25,26 -28,08 -26,92 -25,70 -26,17
N2O 0,028 0,021 0,010 0,004 0,012 0,007 0,008 0,013 0,009 0,014 0,014 0,012 0,013 0,012 0,012
CH4 0,016 0,006 0,011 0,004 0,009 0,007 0,005 0,008 0,003 0,007 0,003 0,010 0,010 0,008 0,002
Odlingsmarker
CO2 7,42 5,61 5,44 5,43 5,24 6,90 7,13 6,71 6,13 5,80 5,28 5,09 4,62 4,17 3,86
Gräsområden
CO2 -1,65 -0,61 -0,41 0,26 1,25 1,09 0,60 1,00 1,74 2,39 2,97 3,23 2,70 3,01 3,19
Våtmarker (Fält för torvproduktion)
CO2 0,59 0,59 0,62 0,63 0,65 0,66 0,67 0,68 0,68 0,68 0,68 0,70 0,69 0,64 0,61
N2O 0,006 0,006 0,006 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,007 0,006
CH4 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,008 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,009 0,008 0,008
Netto-sänka totalt -21,38 -36,13 -29,99 -27,60 -17,12 -15,38 -22,90 -16,85 -16,16 -16,98 -16,29 -19,02 -18,86 -17,85 -18,49

(ett negativt tal betyder sänka, ett positivt utsläpp)

Källa: Greenhouse gas emissions in Finland 1990-2004, National Inventory Report to the UNFCCC, 15th April 2006. Statistikcentralen

Förfrågningar: Riitta Pipatti (09) 1734 3543, 050-5005247, Tuija Lapveteläinen (09 )1734 3528, kasvihuonekaasut@tilastokeskus.fi

Ansvarig statistikdirektör: Kaija Hovi

Länkar: Alla utsläppsuppgifter för år 2004

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Senast uppdaterad 19.4.2006

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Växthusgaser [e-publikation].
ISSN=1797-6057. 2004. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/khki/2004/khki_2004_2006-04-19_tie_002_sv.html