Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

1. Bruttonationalprodukten på samma nivå som året innan, den fasta bruttoinvesteringen minskade

Den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten ökade under juli–september med 0,2 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten var 0,1 procent större än under tredje kvartalet år 2013. Beräknat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten 1,3 procent högre än året innan.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

I volymen av bruttonationalprodukten kan man ännu inte notera någon uppåt- eller nedåtgående trend. Under januari–september i år var bruttonationalprodukten 0,1 procent mindre än under motsvarande period året innan. Om volymen av bruttonationalprodukten för fjärde kvartalet (säsongrensat) är på samma nivå som under tredje kvartalet, kommer bruttonationalprodukten för hela innevarande år att vara nästan exakt på samma nivå som i fjol.

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU28-området under tredje kvartalet med 0,3 procent från föregående kvartal.

1.1. Produktion

Volymen av det sammanlagda förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar ökade med 0,1 procent jämfört med föregående kvartal och var på samma nivå som året innan.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2014 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2014 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2014 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet inom näringsgrenarna under 3:e kvartalet 2014 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Under tredje kvartalet ökade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, med 2,5 procent från föregående kvartal och var 2,4 procent större än året innan. Enligt Jord- och skogsbruksministeriets skördestatistik var spannmålsskörden god i år och veteskörden var för första gången över en miljard kilo.

Industriproduktionen visade ingen ökning under juli–september. Förädlingsvärdet inom industrin (B–E) var 0,1 procent lägre än under föregående kvartal och 1,9 procent lägre än året innan. Produktionen inom tillverkningsindustrin (C) sjönk med 0,2 procent från föregående kvartal och med 1,5 procent från året innan.

Under juli–september minskade produktionen inom byggverksamhet med 1,8 procent från föregående kvartal och med 4,7 procent från året innan.

Förädlingsvärdet inom servicenäringarna ökade med 0,4 procent från föregående kvartal och med 0,9 procent från året innan. Särskilt informations- och kommunikationsverksamhet och den finansiella verksamheten bidrog till ökningen av tjänsternas volym. Jämfört med föregående kvartal ökade förädlingsvärdet inom privata tjänster med 0,9 procent, men volymen inom offentliga tjänster minskade med 0,7 procent.

Förädlingsvärdet inom handeln sjönk med 0,2 procent från föregående kvartal och från tredje kvartalet 2013.

1.2. Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan minskade under tredje kvartalet 2014 med 0,6 procent jämfört med föregående kvartal och med 0,9 procent från året innan. Marginella investeringar i byggnader och maskiner minskade efterfrågan i samhällsekonomin.

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2014 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2014 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2014 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2014 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen minskade från föregående kvartal med 0,1 procent, men ökade med 1,1 procent från året innan. Exporten av varor ökade med 1,6 procent, men exporten av tjänster minskade med 0,2 procent jämfört med året innan.

Importen minskade med 1,1 procent från föregående kvartal och med 2,9 procent från året innan. Importen av varor minskade med 4,2 procent, men importen av tjänster ökade med 0,4 procent jämfört med året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under tredje kvartalet med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal och var på samma nivå som året innan. De offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 0,9 procent jämfört med föregående kvartal och med en procent jämfört med motsvarande kvartal året innan.

Den fasta bruttoinvesteringen minskade med en procent från föregående kvartal och med 3,9 procent från året innan. Byggnadsinvesteringarna minskade med 2,2 procent från föregående kvartal och med 5,2 procent från året innan. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel minskade med 0,3 procent från föregående kvartal och med 4,4 procent från året innan.

1.3. Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta minskade under tredje kvartalet med 0,3 procent från föregående kvartal. Antalet sysselsatta ökade med 0,1 procent från året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin ökade med 0,6 procent från föregående kvartal och med 1,1 procent från året innan.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under juli–september 7,5 procent. Under motsvarande period i fjol var det 7,1 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under juli–september med 0,4 procent från föregående kvartal och med 1,2 procent från året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter ökade med 2,9 procent från året innan.

Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 0,2 procent mindre än året innan.

1.4. Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 27.11.2014.

Uppgifterna på årsnivå 1990–2013 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 30.9.2014, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats.

Uppgifterna om nationalräkenskaperna för fjärde kvartalet 2014 publiceras 2.3.2015, då också tidigare kvartal revideras. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under oktober–december publiceras i samband med offentliggörandet av Konjunkturindikatorn för produktionen 13.2.2015.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html .

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna

Källa: Nationalräkenskaper 2014, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pasi Koikkalainen 029 551 3332, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 5.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2014, 1. Bruttonationalprodukten på samma nivå som året innan, den fasta bruttoinvesteringen minskade . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 16.7.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2014/03/ntp_2014_03_2014-12-05_kat_001_sv.html