Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Samhällsekonomin i Finland ökade en aning under april–juni

Den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten ökade under april–juni med 0,2 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten ökade med 0,1 procent jämfört med nivån för andra kvartalet 2014. Beräknat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten 0,6 procent högre än året innan.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU28-området under andra kvartalet med 0,4 procent från föregående kvartal.

Produktion

Volymen av det sammanlagda förädlingsvärdet för alla näringsgrenar ökade med 0,1 procent från året innan och låg på samma nivå som under första kvartalet år 2015.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet under 2:a kvartalet 2015 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet under 2:a kvartalet 2015 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet under 2:a kvartalet 2015 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet under 2:a kvartalet 2015 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Under andra kvartalet minskade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, med 1,3 procent från föregående kvartal, men var 0,3 procent högre än året innan.

Industriproduktionen minskade under april–juni med 1,8 procent jämfört med året innan. Förädlingsvärdet inom dessa näringsgrenar, dvs. B–E, ökade dock med 0,3 procent jämfört med föregående kvartal. Produktionen inom näringsgrenarna inom tillverkningsindustrin C minskade med 0,8 procent från föregående kvartal och var 2,7 procent lägre än året innan.

Byggverksamheten ökade under april–juni med 1,1 procent från föregående kvartal och med 0,2 procent från året innan.

Förädlingsvärdet inom servicenäringarna låg på samma nivå som under föregående kvartal, men ökade med 0,6 procent från året innan. Jämfört med året innan ökade förädlingsvärdet inom privata tjänster med 1,2 procent, men förädlingsvärdet inom offentliga tjänster minskade med 1,4 procent.

Förädlingsvärdet inom handeln var 0,7 procent lägre än under föregående kvartal och 2,2 procent lägre än året innan. Den mycket kraftiga ökningen inom informations- och kommunikationsverksamhet som tog fart i början av år 2014 ser ut att avta, eftersom volymförändringen från föregående kvartal stannade på -0,1 procent under andra kvartalet 2015. Volymen ökade dock ännu med 7,3 procent från året innan.

Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan minskade under andra kvartalet 2015 med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal och med 1,3 procent från andra kvartalet 2014. En minskning av exporten och investeringarna minskade efterfrågan i samhällsekonomin.

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2015 jämf. med året innan (arbetsdagskorr., procent)

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2015 jämf. med året innan (arbetsdagskorr., procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2015 jämf. med föreg. kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 2:a kvartalet 2015 jämf. med föreg. kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen minskade med 0,5 procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med året innan minskade exportvolymen med 1,2 procent under april–juni. Exporten av varor minskade med 2,0 procent, men exporten av tjänster ökade med 1,5 procent jämfört med året innan.

Importvolymen minskade med hela 5,0 procent från föregående kvartal och med 8,8 procent från året innan. Importen av varor rasade med 11,9 procent från året innan, vilket till stor del berodde på underhållsstopp inom den kemiska industrin. Dessa inverkade också på minskningen av lager. Importen av tjänster minskade med 1,1 procent från året innan.

Volymen av den privata konsumtionen minskade under andra kvartalet med 0,2 procent jämfört med föregående kvartal, men ökade med 0,8 procent från året innan. De offentliga konsumtionsutgifterna låg ungefär på samma nivå som under föregående kvartal och under andra kvartalet 2014.

Den fasta bruttoinvesteringen låg på samma nivå som föregående kvartal, men minskade med 2,6 procent jämfört med andra kvartalet 2014. De privata investeringarna gick ned med 2,0 procent och de offentliga med 5,4 procent jämfört med året innan.

Både investeringarna i bostadsbyggnader och i övrigt husbyggande minskade med 3,1 procent, men investeringarna i anläggningsarbeten ökade med 7,7 procent från året innan. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel steg med 0,2 procent jämfört med andra kvartalet 2014.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta minskade under andra kvartalet med 0,3 procent från föregående kvartal och med 0,7 procent från året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin minskade med 0,4 procent jämfört både med föregående kvartal och med andra kvartalet 2014.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under april–juni 10,7 procent. Under motsvarande period i fjol var det 9,6 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin ökade under april–juni med 0,4 procent från föregående kvartal och med 1,1 procent från året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter minskade med 1,0 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, minskade med 0,8 procent från året innan. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 0,9 procent högre än året innan.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 27.8.2015.

Uppgifterna på årsnivå 1990–2014 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 9.7.2015, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats.

Nationalräkenskapsuppgifterna gällande tredje kvartalet 2015 publiceras 4.12.2015, då också tidigare kvartal revideras. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under juli–september publiceras i samband med offentliggörandet av Konjunkturindikatorn för produktionen 13.11.2015.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2–3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna.

Källa: Nationalräkenskaper 2015, 2:a kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 4.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 2:a kvartalet 2015, Samhällsekonomin i Finland ökade en aning under april–juni . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2015/02/ntp_2015_02_2015-09-04_kat_001_sv.html