Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Produktionen inom Finlands samhällsekonomi minskade under juli–september

Den säsongrensade volymen av bruttonationalprodukten minskade under juli-september med 0,5 procent från föregående kvartal. Den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten minskade med 0,2 procent jämfört med nivån för tredje kvartalet 2014. Beräknat i löpande priser var värdet av den arbetsdagskorrigerade bruttonationalprodukten på samma nivå som året innan.

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 1. Förändring i volymen av bruttonationalprodukten från föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Enligt Eurostats preliminära uppgifter ökade bruttonationalprodukten inom EU28-området under tredje kvartalet med 0,4 procent från föregående kvartal.

Produktion

Volymen av det totala förädlingsvärdet inom alla näringsgrenar minskade med 0,4 procent från föregående kvartal och med 0,3 procent från året innan.

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet under 3:e kvartalet 2015 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 2. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet under 3:e kvartalet 2015 jämfört med året innan (arbetsdagskorrigerat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet under 3:e kvartalet 2015 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 3. Förändringar i volymen av förädlingsvärdet under 3:e kvartalet 2015 jämfört med föregående kvartal (säsongrensat, procent)

Under tredje kvartalet minskade volymen av förädlingsvärdet inom primärproduktionen, dvs. jord- och skogsbruk samt fiske, med 0,9 procent från föregående år och var på samma nivå som föregående kvartal.

Industriproduktionen minskade under juli-september med 1,2 procent från föregående kvartal och med 3,3 procent från året innan. Produktionen inom näringsgrenarna inom tillverkningsindustrin minskade med 1,6 procent från föregående kvartal och var 4,3 procent lägre än året innan. Särskilt mycket sjönk produktionsvolymen inom el- och elektronikindustrin under tredje kvartalet. Den var nästan 20 procent mindre än året innan.

Byggverksamheten ökade under juli-september med 0,1 procent från föregående kvartal och med 0,2 procent från året innan.

Förädlingsvärdet inom servicenäringarna minskade med 0,1 procent från föregående kvartal, men ökade med 0,5 procent från året innan. Jämfört med året innan ökade förädlingsvärdet inom privata tjänster med 1,6 procent, men förädlingsvärdet inom offentliga tjänster minskade med 2,3 procent.

Förädlingsvärdet inom handeln var 0,7 procent högre än under föregående kvartal men 0,5 procent lägre än året innan. Försöket med skrotningspremie som inleddes i juli har av allt att döma gett bilhandeln ett lyft. Den ökade med 2,3 procent från föregående kvartal och med 4,2 procent från kvartalet året innan. Däremot minskade partihandeln med 0,4 procent från föregående kvartal och med 3,0 procent från året innan. Detaljhandeln ökade marginellt.

Import, export, konsumtion och investeringar

Den totala efterfrågan minskade under tredje kvartalet 2015 med 0,6 procent från föregående kvartal och med 1,8 procent från tredje kvartalet 2014. En minskning av exporten och investeringarna minskade efterfrågan i samhällsekonomin.

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2015 jämf. med året innan (arbetsdagskorr., procent)

Figur 4. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2015 jämf. med året innan (arbetsdagskorr., procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2015 jämf. med föreg. kvartal (säsongrensat, procent)

Figur 5. Volymförändringar i huvudposterna av utbud och efterfrågan under 3:e kvartalet 2015 jämf. med föreg. kvartal (säsongrensat, procent)

Exportvolymen minskade med 0,7 procent jämfört med föregående kvartal. Jämfört med året innan minskade exportvolymen med 3,4 procent under juli-september. Exporten av varor sjönk med 2,9 procent och exporten av tjänster med 4,6 procent jämfört med året innan.

Importvolymen ökade med 1,8 procent från föregående kvartal, men minskade med 3,4 procent från året innan. Importen av varor minskade med 1,7 procent och importen av tjänster med 7,5 procent jämfört med året innan.

Volymen av den privata konsumtionen ökade under tredje kvartalet med 0,8 procent jämfört med föregående kvartal och med 1,4 procent från året innan. De offentliga konsumtionsutgifterna ökade med 0,1 procent från föregående kvartal och var på samma nivå som under tredje kvartalet 2014.

Den fasta bruttoinvesteringen minskade med 1,4 procent från föregående kvartal och med 3,9 procent från tredje kvartalet året innan. De privata investeringarna gick ned med 3,6 procent och de offentliga med 5,0 procent jämfört med året innan.

Investeringarna i bostadsbyggande minskade med 3,0 procent och i övrigt husbyggande med 5,4 procent. Anläggningsinvesteringarna ökade med 6,3 procent från året innan. Volymen av investeringar i maskiner, inventarier och transportmedel sjönk med 5,2 procent jämfört med tredje kvartalet 2014.

Sysselsättning, löner och nationalinkomst

Antalet sysselsatta ökade under tredje kvartalet med 0,1 procent från föregående kvartal och var på samma nivå som året innan. Antalet arbetade timmar inom samhällsekonomin ökade med 0,9 procent från föregående kvartal och med 0,2 procent från tredje kvartalet år 2014.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning var det relativa arbetslöshetstalet under juli-september 8,4 procent. Under motsvarande period i fjol var det 7,5 procent.

Den nominella lönesumman inom samhällsekonomin steg under juli-september med 0,5 procent från föregående kvartal och med 1,2 procent från året innan. Arbetsgivarnas socialskyddsavgifter ökade med 2,3 procent från året innan.

Driftsöverskottet (netto), som grovt motsvarar rörelsevinsten i affärsbokföring, minskade med 6,2 procent från året innan. Bruttonationalinkomsten var i löpande priser 2,3 procent högre än året innan. Ökningen av kapitalinkomsterna från utlandet och minskningen av kapitalinkomsterna till utlandet gjorde att bruttonationalinkomsten ökade.

Nytt säsongrensningsprogram införs

I kvartalsräkenskaperna har ett nytt säsongrensningsprogram JDemetra+ införts fr.o.m. uppgifterna för tredje kvartalet 2015. Ändringen av program påverkar inte den nuvarande säsongrensningsmetoden. Den påverkar inte heller tolkningen och användningen av tidsserier. Läs mer om införandet av det nya säsongrensningsprogrammet i Statistikcentralens nyhet .

I samband med införandet av det nya säsongrensningsprogrammet görs också en uppdatering av säsongrensningsmodellerna för tidsserierna. På grund av uppdateringen kan den säsongrensade serien, den arbetsdagskorrigerade serien och trendserien förändras. I regel är förändringarna till följd av uppdateringen av modeller små.

Tillgängliga uppgifter

De preliminära uppgifterna för kvartalet baserar sig på de källuppgifter om den ekonomiska utvecklingen som var tillgängliga 27.11.2015.

Uppgifterna på årsnivå 1990-2014 motsvarar de uppgifter om nationalräkenskaperna som publicerades 9.7.2015, med undantag av uppgifterna om utlandssektorn (import, export, primärinkomster från/till utlandet) som kan ha reviderats.

Uppgifterna om nationalräkenskaperna för fjärde kvartalet 2015 publiceras 29.2.2016, då också tidigare kvartal revideras. Ett snabbestimat över utvecklingen av bruttonationalprodukten under oktober-december publiceras i samband med offentliggörandet av Konjunkturindikatorn för produktionen 12.2.2016.

På grund av avstämnings- och säsongrensningsmetoderna kan kvartalsuppgifterna revideras något för hela tidsserien i samband med varje offentliggörande. De största revideringarna sker dock under de 2-3 första åren efter offentliggörandet för kvartalet, eftersom årsräkenskapernas slutliga uppgifter publiceras med omkring två års eftersläpning efter utgången av statistikåret. De säsongrensade tidsserierna och trendtidsserierna revideras alltid i och med nya observationer oberoende av revideringen av den ursprungliga tidsserien.

Kvalitetsbeskrivningen (på finska) finns på Statistikcentralens webbplats: http://www.stat.fi/til/ntp/laa.html.

Metodbeskrivning för kvartalsräkenskaperna.

Källa: Nationalräkenskaper 2015, 3:e kvartalet. Statistikcentralen

Förfrågningar: Samu Hakala 029 551 3756, Veli-Pekka Karvinen 029 551 2667, kansantalous.suhdanteet@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 4.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Nationalräkenskaper, kvartalsvis [e-publikation].
ISSN=1797-9757. 3:e kvartalet 2015, Produktionen inom Finlands samhällsekonomi minskade under juli–september . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/ntp/2015/03/ntp_2015_03_2015-12-04_kat_001_sv.html