Julkaistu: 3.7.2024

Lähes kahdella kolmasosaa palkansaajista kiinteä viikkotyöaika

65,8 % työllisistä palkansaajista työskenteli vuonna 2023 kiinteän viikkotyöajan mukaan, kun vuonna 2021 osuus oli 66,9 %. Myös jaksotyötä tekevien osuus palkansaajien työaikatyyppinä laski jonkin verran. Vastaavasti kokonaistyöaikaa ja urakkatyötä tekevien osuudet kasvoivat vuonna 2023 vuoteen 2021 verrattuna. Nolla- ja vähimmäistuntimääräsopimuksilla työskentelevien osuudet pysyivät ennallaan. Tiedot ilmenevät Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta.

Kuvio 1. Palkansaajien työsopimuksen työaikatyyppien yleisyys 2021 ja 2023, 15–74-vuotiaat, %

Työllisistä palkansaajista suurin osa työskenteli kiinteän viikkotyöajan mukaan, vuonna 2023 osuus oli 65,8 % palkansaajista. Osuus laski 1,1 prosenttiyksikköä vuodesta 2021. Jaksotyötä teki 9,4 % palkansaajista vuonna 2023, se laski 1,0 prosenttiyksikköä vuodesta 2021. Vuonna 2023 palkansaajista kokonais- tai vuosityöajan mukaan työskenteli noin 7 %, nollatuntisopimuksella 5 %, sovittua vähimmäistuntimäärää teki 4 % ja urakka- tai provisiotyötä 4 %. Vuonna 2023 työsopimusta ei ollut 2 %:lla palkansaajista.

Nollatuntisopimuksella tarkoitetaan tässä työjärjestelyä, jossa luvattujen tuntien määrä on nolla. Mukana ovat vain työlliset palkansaajat. Myös ei-työllisillä voi olla voimassa olevia nollatuntisopimuksia työnantajien kanssa.

Vähimmäistuntimäärä eroaa tässä nollatuntisopimuksesta siten, että työsopimuksessa mainitaan viikkotyötuntimäärän alarajana jokin muu tuntimäärä kuin nolla.

Urakkatyöhön lasketaan myös provisiopalkalla työskentelevät sekä laajemmin ottaen ne, joilla ei ole työsopimuksessa erikseen mainittua työaikaa.

Nollatuntisopimuksella työskentelevät yleensä osa-aikatyössä

Työn osa-aikaisuus oli vuonna 2023 yleisintä nollatuntisopimuksella työskentelevien joukossa. Heistä 81 % oli osa-aikatyössä. Vähimmäistuntimäärällä työskentelevistä 67 % teki osa-aikatyötä. Kiinteän viikkotyöajan sopimuksella työtä tekevistä puolestaan 9 % oli osa-aikatyössä. Keskimäärin kaikista palkansaajista osa-aikatyössä vuonna 2023 oli 17,5 %.

Kuvio 2. Palkansaajien koko- ja osa-aikatyön osuudet työsopimustyypeittäin 2023, 15–74-vuotiaat, %

Vuonna 2023 palkansaajista teki kokoaikatyötä 81,5 % ja osa-aikatyötä 17,5 %. Kokonais- tai vuosityöaikaa noudattavista palkansaajista teki noin 93 % kokoaikatyötä. Kiinteää viikkotyöaikaa tekevistä palkansaajista kokoaikatyötä teki noin 91 %. Yleisintä osa-aikatyö oli nollatuntisopimuksella työskentelevillä palkansaajilla, joista noin 81 % teki osa-aikatyötä. Myös suurin osa eli 67 % sovittua vähimmäistuntimäärää tekevistä palkansaajista teki osa-aikatyötä.

Nollatuntisopimustiedot eivät ole tiedonhankintatavan muutoksen takia täysin vertailukelpoisia vuodelta 2018 julkaistujen tietojen kanssa, jolloin nollatuntisopimuksella työskenteleviä todettiin olevan noin 5 % 15–74-vuotiaista palkansaajista.

Osa palkansaajista ei pysty määrittelemään työaikatyyppiään

Työsopimuksista kertovat tiedot on saatu Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksesta, jossa työsopimuksen työaikatyypin tiedonkeruu alkoi vuonna 2021. Tiedot julkaistaan toistaiseksi kokeellisena tilastona.

Työvoimatutkimuksen tietojen mukaan työllisiä palkansaajia oli vuonna 2023 kaikkiaan 2 292 000. Heistä 46 000 eli 2,0 % ei osannut sanoa työsopimuksen työaikatyyppiä tai tieto puuttui kokonaan. Vastaavasti yhtä suuri osa palkansaajista ilmoitti vuonna 2023, ettei varsinaista työsopimusta ole olemassa.

Lisätietoja: yliaktuaarit Pertti Taskinen 029 551 2690 ja Kirsi Toivonen 029 551 3535

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Sähköposti: tyovoimatutkimus@stat.fi

Taulukot