Julkaistu: 24.8.2022

Venäjän-kauppaa käyvien yritysten liikevaihdon kasvu jatkui huhti-toukokuussa

Venäjän-kauppaa käyvien yritysten kokeellisen tilaston aikasarjoista nähdään, ettei Venäjän hyökkäyssota vielä toukokuussa 2022 näkynyt Venäjän-liiketoimintaa harjoittaneiden suomalaisyritysten liikevaihdon kehityksessä.

Liikevaihtokehityksen vertailua vaikeuttaa hintojen nousun vaikutus liikevaihtoon. Etenkin Venäjän-tuontihintojen kehitys eroaa oletettavasti merkittävästi esimerkiksi kotimarkkinayritysten hintakehityksestä, jolloin hintojen nousu selittää luultavasti merkittävän osan Venäjän-tuontiyritysten liikevaihdon kasvusta.

Keväällä voimakkainta liikevaihdon kasvu oli Venäjän-tuontiyrityksissä ja etenkin sellaisissa yrityksissä, joiden liiketoiminnasta tavaratuonti Venäjältä kattaa merkittävän osan.

Kuvio 1. Venäjän-kauppaa vuonna 2020 harjoittaneiden yritysten ja verrokkiryhmien liikevaihdon 3kk liukuvan summan vuosimuutoksen kehitys

Sodan talousvaikutuksia seurataan eri yritysjoukkojen kehitystä vertailemalla

Suomen Venäjän-kauppa on supistunut vuodesta 2014 lähtien ja Venäjän-liiketoimintaa harjoittavien yritysten määrä jo vuodesta 2012 lähtien. Venäjän hyökättyä Ukrainaan 24.2.2022 Suomen Venäjän-vienti romahti entisestään ja monet yritykset ovat ilmoittaneet lopettavansa liiketoimintojaan Venäjällä. Maaliskuussa 2022 Suomen Venäjälle suuntautuvan tavaraviennin arvo supistui 42 prosenttia, mutta tavaratuonnin arvo kasvoi 62 prosenttia. Viennin ja tuonnin arvon kehitykseen vaikuttaa merkittävästi hintojen kehitys ja Venäjän-tuonnin osalta etenkin öljyn hinnan kehitys.

Vientipakotteiden ja Venäjän-liiketoimintojen lopettamisen myötä suomalaisyritysten Venäjältä kertyvien tulojen ennakoidaan supistuvan. Venäjän-kaupan hyytymisen vaikutuksia suomalaisyrityksiin pitäisi olla mahdollista seurata vertaamalla Venäjän-liiketoimintaa harjoittaneiden yritysten liikevaihdon kehitystä muihin suomalaisyrityksiin. Mikäli Venäjän-liiketoimintaa harjoittaneet yritykset pystyvät korvaamaan Venäjältä kertyneiden tulojen menetykset tuloilla muilta markkina-alueilta, pitäisi kehityksen olla samankaltaista kuin muillakin yrityksillä. Mikäli taas menetykset eivät ole korvattavissa, pitäisi Venäjän-liiketoimintaa harjoittaneiden yritysten liikevaihdon kehityksen olla muita yrityksiä heikompaa. Toukokuussa 2022 Venäjän-kauppaa harjoittaneiden

yritysten liikevaihdon kehityksessä ei vielä näkynyt merkittäviä muutoksia. Lisäksi tuonti- ja vientihintojen nousu vaikeuttaa kehityksen analysointia.

Vertailua varten on muodostettu vuoden 2020 tietojen perusteella yritysjoukot, joiden liikevaihdon kehitystä seurataan tämän kokeellisen tilaston avulla. Venäjän-kauppayritykset ovat yrityksiä, joilla oli vuonna 2020 vähintään 5 000 € tavaravientiä Venäjälle, 5 000 € tavaratuontia Venäjältä, suoraan omistettu tytäryritys Venäjällä tai yritys on venäläisomisteinen (perimmäinen määräysvalta, omistusosuus vähintään 50 %). Yritysjoukkojen määritelmät on kuvattu kokeellisen tilaston sivulla.

Venäjänkauppa-yritysten liikevaihto kasvoi keväällä voimakkaasti

Kuvio 2. Venäjän-kauppaa vuonna 2020 harjoittaneiden yritysten ja verrokkiryhmien liikevaihdon kehitys kausitasoitettuna

 

Venäjän-kauppayritysten liikevaihto on etenkin syksystä 2021 lähtien kasvanut yritysten keskiarvoa ja etenkin muita ulkomaankauppaa harjoittaneita yrityksiä nopeammin. Huomioitavaa on, että liikevaihdon arvoon vaikuttaa liiketoiminnan määrän lisäksi hintojen kehitys. Öljyn maailmanmarkkinahinnat ovat nousseet vuosina 2021–2022 ja etenkin Venäjän Ukrainaan kohdistuneen laajamittaisen hyökkäyksen alettua. Suomen Venäjän-tuonti koostuu pääosin tuotteista, joiden hinnat ovat nousseet viime aikoina erityisen voimakkaasti. Näin ollen etenkin Venäjän-tuonnin hintojen voidaan olettaa nousseen nopeammin ja tuontia harjoittavien yritysten liikevaihdon kasvusta suuremman osan selittyvän hintojen nousulla.

Kuvio 3. Tavaravientiä Venäjälle tai tavaratuontia Venäjältä vuonna 2020 harjoittaneiden yritysten liikevaihdon kehitys kausitasoitettuna

 

Syksystä 2021 alkaen etenkin Venäjän-tuontia harjoittaneiden yritysten liikevaihto on kasvanut nopeasti. Venäjän-kauppaa harjoittaneiden yritysten liikevaihto on kasvanut alkuvuonna 11 prosenttiyksikköä muita ulkomaankauppaa harjoittaneita yrityksiä nopeammin. Kovin kasvupiikki ajoittui joulukuulle 2021. Toukokuussa 2022 kasvu kiihtyi 26 prosentin vauhtiin, eikä kehityksessä vielä näy merkittävää käännettä.

Kuvio 4. Venäjän-kauppaa vuonna 2020 harjoittaneiden yritysten ja verrokkiryhmien liikevaihdon 3kk liukuvan summan vuosimuutoksen kehitys

Venäjän-vientiä harjoittaneiden yritysten liikevaihto on kasvanut alkuvuonna 7 prosenttiyksikköä muita tavaravientiä harjoittaneita yrityksiä nopeammin, kun taas Venäjän-tuontiyritysten liikevaihto on kasvanut 16 prosenttiyksikköä muita tavaratuontia harjoittaneita yrityksiä nopeammin.

 

Kuvio 5. Venäjän-kauppaa vuonna 2020 harjoittaneiden yritysten ja verrokkiryhmien liikevaihdon vuosimuutos 1-3/2022 ja 4-5/2022

Liikevaihdon kasvu oli huhti-toukokuussa pääsääntöisesti nopeampaa kuin tammi-maaliskuussa 2022. Etenkin Venäjän-tuontia harjoittaneiden yritysten liikevaihto kasvoi nopeasti. Kovinta liikevaihdon kasvu oli yrityksissä, joiden ostoista vuonna 2020 yli 10 % oli tavaratuontia Venäjältä. Voimakkaimmin liikevaihto siis kasvoi niissä yrityksissä, joiden liiketoiminnasta merkittävä osa on tavaratuontia Venäjältä. Tällaisia yrityksiä on Suomessa muutama sata ja ne ovat enimmäkseen pieniä yrityksiä.

 

Kuvio 6. Venäjän-kauppaa vuonna 2020 harjoittaneiden yritysten ja verrokkiryhmien liikevaihdon vuosimuutos 1-3/2022 ja 4-5/2022

Venäjän-kauppaa harjoittaneiden yritysten liikevaihto on viime aikoina kasvanut muita ulkomaankauppayrityksiä nopeammin, ja lisäksi liikevaihdon kasvu kiihtyi ennen kesää. Venäjän-tuontia harjoittaneiden yritysten liikevaihto on kasvanut Venäjän-vientiyrityksiä nopeammin. Etenkin ero Venäjän-tuontiyritysten ja muiden tavaratuontia harjoittaneiden yritysten kasvussa on merkittävä.

Kuvio 7. Tavaratuontia Venäjältä vuonna 2020 harjoittaneiden yritysten liikevaihdon ja Venäjältä Suomeen tuodun raakaöljyn (CN2709) hinnan (tilastoarvo/paljous) kehitys

 

Tavaratuonnin maakohtaisten hintojen kehitystä voidaan arvioida Tullin tavaroiden ulkomaankauppatilaston tuonnin tilastoarvon ja paljouden pohjalta. Suhteuttamalla tuontieurot tuotuihin tonneihin saadaan tonnihintojen kehitys tavaraluokittain. Venäjältä tuodun raakaöljyn (CN-luokka 2709) hinta on viimeisen 12 kk aikana noussut noin 70 prosenttia vuodentakaisesta. Toukokuussa ei tilastoitu Suomeen Venäjältä tuotua raakaöljyä. Suomen koko Venäjän-tuonnin hintakehitys on yleisesti ottaen noudattanut samaa kehitystä raakaöljyn hintakehityksen kanssa. Kuviosta 7. nähdään, että Venäjän-tuontia harjoittaneiden yritysten liikevaihdon kehitys on ollut samansuuntaista tuontihintojen kehityksen kanssa. Yrityksen liikevaihdon tuontihintasidonnaisuus riippuu tietenkin siitä, miten merkittävässä osassa tuonti on yrityksen liiketoiminnassa. Kuviosta 5. nähdään, että Venäjän-kauppayrityksistä liikevaihto on kasvanut voimakkaimmin niissä yrityksissä, joiden ostoista merkittävä osa on tuontia Venäjältä.

Kun liikevaihtoaineistoa saadaan lisää ja aikasarjat pystytään laskemaan pidemmälle, nähdään erkaneeko Venäjän-kauppayritysten liikevaihdon kehitys muiden yritysten kehityksestä. Toukokuuhun 2022 mennessä kehityksessä ei vielä ole tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Seuraava Venäjän-kauppayritysten kokeellinen tilasto julkaistaan lokakuun loppuun mennessä.

Lisätietoja: Matti Paavonen 029 551 3084

Taulukot