Hälsa och social trygghet

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Hälso- och sjukvårdsutgifter

Driftsitgifter, offentlig och privat finansiering

Innehållet tillgängligt i Excel-format

1) Exkl. företagshälsovård, studerandehälsovård och munhälsovård.
Inkl. hemsjukvård till och med 2014
2) Exkl. långtidsvård inom primärvård och specialiserad sjukvård.
Inkl. hemvård från och med 2015

Primärvård och specialiserad sjukvård

  2000 2010 2019 2020 2021 2022
Tusen
Hälsocentral
 Besök inom öppenvården 1) 25 131 27 191 I   23 804 20 935 31 028 24 617
  Läkarbesök 10 350 7 129 I   5 949 4 664 4 803 4 794
 Övriga 14 780 18 796 I   17 855 16 271 26 225 19 823
 Specialiserad sjukvård
Besök inom öppenvården 2) 5 693 7 858 10 279 9 190 8 982 8 120
Dagkirurgiska vårdperioder 219 287 458 445 466 402
Vårdperioder i slutenvården 962 816 731 662 664 611

1) Exkl. tandvård, företagshälsovård, hemvård och hemservice
2) Inkl. besök inom offentlig specialiserad sjukvård, exkl. ärendehantering på distans

l     uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Utgifter för den sociala tryggheten efter funktion

Funktion 2010   2020   2022  
mn € % mn € % mn € %
Sjukdom och hälsa 13 468 24,6 16 761 22,1 18 677 23,3
Funktionsnedsättning 6 427 11,7 6 902 9,1 7 048 8,8
Ålderdom 19 171 35,0 32 048 42,2 34 130 42,6
Änka/änkling, anhöriga 1 724 3,1 1 858 2,4 1 933 2,4
Familj och barn 5 845 10,7 7 322 9,6 7 998 10,0
Arbetslöshet 4 370 8,0 5 308 7,0 4 100 5,1
Boende 923 1,7 2 203 2,9 2 541 3,2
Övrig social trygghet 1 425 2,6 2 282 3,0 2 343 2,9
Förvaltning 1 480 2,7 1 206 1,6 1 275 1,6
Totalt 54 832 100 75 891 100 80 048 100
Förhållandet till BNP, % 29,3   31,9   29,8  

Mottagare av familjeförmåner

  2000 2010 2020 2022
Föräldradagpenningar
 Mammor 97 359 103 577 79 666 80 310
 Pappor 42 924 56 393 58 170 61 655
Mottagare av moderskapsunderstöd
inkl. adoptionsbidrag
55 228 60 188 49 177 43 960
Barnbidrag, december
 Mottagare 586 834 561 534 538 210 532 964
 Barn 1 063 680 1 014 910 977 024 957 711
Barnavårdsstöd 31.12
 Mottagare 84 657 89 701 66 968 62 344
 Barn 126 963 126 995 80 811 71 467
Underhållsstöd 31.12
 Mottagare . . 66 384 69 954 65 410
 Barn 107 962 97 776 101 814 94 204

Källa: FPA

Mottagare av familjeförmåner (xlsx)

Uppdaterad: 21.3.2023

Mottagare av arbetslöshetsförmåner 31.12.2022

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Pensionstagare

En och samma person kan få flera slags pensioner samtidigt

Pensionsslag 2000 2010 2020 2023
Ålderspension 869 672 1 093 267 1 397 155 1 442 871
Sjukpension 276 269 267 248 193 629 179 731
Arbetslöshetspension 54 291 33 938 - -
Deltidspension 24 533 28 764 291 . .
Specialpensioner för lantbruksföretagare 40 845 24 330 8 409 4 925
Efterlevandepension 252 798 263 176 220 395 212 747
Barnpension 28 476 22 503 15 994 17 089
Totalt 1 284 145 1 463 835 1 617 561 1 649 628

Källa: Pensionsskyddscentralen

Pensionstagare (xlsx)

Uppdaterad: 27.3.2024

Fördelningen av totalpensionen bland pensionstagarna 31.12.2023

I Finland bosatta personer som får ålderspension (exkl. partiell
ålderspension), sjukpension eller specialpension för lantbruksföretagare

Totalpension, €/månad Totalt % Män % Kvinnor %
0–799 33 405 2,2 11 186 1,6 22 219 2,7
800–1 099 215 176 14,2 89 169 13,0 126 007 15,3
1 100–1 399 246 540 16,3 87 530 12,8 159 010 19,2
1 400–1 699 235 214 15,6 85 437 12,5 149 777 18,1
1 700–1 999 202 179 13,4 84 051 12,3 118 128 14,3
2 000–2 299 167 725 11,1 78 232 11,4 89 493 10,8
2 300–2 599 120 590 8,0 63 772 9,3 56 818 6,9
2 600–2 899 83 366 5,5 47 066 6,9 36 300 4,4
2 900–3 199 57 061 3,8 34 295 5,0 22 766 2,8
3 200–3 499 39 516 2,6 25 235 3,7 14 281 1,7
3 500– 110 341 7,3 78 895 11,5 31 446 3,8
Totalt 1 511 113 100 684 868 100 826 245 100
Medelpension, €/månad 1 977   2 216   1 779  

Bostadsbidrag

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: FPA

Bostadsbidrag (xlsx)

Uppdaterad: 7.3.2024

Ämnesområde: Hälsa och social trygghet

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 27.3.2024