Hälsa och social trygghet

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Hälso- och sjukvårdsutgifter

Driftsitgifter, offentlig och privat finansiering

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

1) Exkl. företagshälsovård, studerandehälsovård och munhälsovård.
Inkl. hemsjukvård till och med 2014
2) Exkl. långtidsvård inom primärvård och specialiserad sjukvård.
Inkl. hemvård från och med 2015

Primärvård och specialiserad sjukvård

  2000 2010 2018 2019 2020 2021
Tusen
Hälsocentral
 Besök inom öppenvården 1) 25 131 27 191 I   25 138 23 803 20 935 . .
  Läkarbesök 10 350 7 129 I    6 444 5 949 4 664 . .
 Övriga 14 780 18 796 I   18 694 117 855 16 271 . .
 Specialiserad sjukvård
Besök inom öppenvården 2) 5 693 7 858 10 495 11 268 11 166 12 884
Dagkirurgiska vårdperioder 219 287 426 457 445 460
Vårdperioder i slutenvården 962 816 734 731 662 656

1) Exkl. tandvård, företagshälsovård, hemvård och hemservice
2) Inkl. besök inom offentlig specialiserad sjukvård

l uppgifterna på ömse sidor om linjen är inte fullt jämförbara

Sociala utgifter efter målgrupp

Målgrupp 2010   2019   2020  
mn € % mn € % mn € %
Sjukdom och hälsa 13 468 24,6 16 222 22,5 16 761 22,1
Funktionshinder 6 427 11,7 6 781 9,4 6 902 9,1
Ålderdom 19 171 35,0 30 872 42,8 32 048 42,2
Änka/änkling, anhöriga 1 724 3,1 1 844 2,6 1 858 2,4
Familj och barn 5 845 10,7 7 118 9,9 7 322 9,6
Arbetslöshet 4 370 8,0 3 930 5,4 5 308 7,0
Boende 923 1,7 2 107 2,9 2 203 2,9
Övrig social trygghet 1 425 2,6 2 039 2,8 2 282 3,0
Förvaltning 1 480 2,7 1 204 1,7 1 206 1,6
Totalt 54 832 100 72 117 100 75 891 100
% i förhållande till BNP 29,3   30,0   31,9  

Mottagare av familjeförmåner

  2000 2010 2020 2022
Föräldradagpenningar        
 Mammor 97 359 103 577 79 666 80 310
 Pappor 42 924 56 393 58 170 61 655
Mottagare av moderskapsunderstöd
inkl. adoptionsbidrag
55 228 60 188 49 177 43 960
Barnbidrag, december        
 Mottagare 586 834 561 534 538 210 532 964
 Barn 1 063 680 1 014 910 977 024 957 711
Barnavårdsstöd 31.12        
 Mottagare 84 657 89 701 66 968 62 344
 Barn 126 963 126 995 80 811 71 467
Underhållsstöd 31.12        
 Mottagare . . 66 384 69 954 65 410
 Barn 107 962 97 776 101 814 94 204

Källa: FPA

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 21.3.2023

Mottagare av arbetslöshetsförmåner 31.12.2021

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Pensionstagare

En och samma person kan få flera slags pensioner samtidigt

Pensionsslag 2000 2010 2020 2021
Ålderspension 869 672 1 093 267 1 397 155 1 407 489
Arbetslöshetspension 54 291 33 938 - -
Sjukpension 276 269 267 248 193 629 187 894
Deltidspension 24 533 28 764 291 120
Specialpensioner för lantbruksföretagare 40 845 24 330 8 409 7 206
Efterlevandepension 252 798 263 176 220 395 217 371
Barnpension 28 476 22 503 15 994 15 476
Totalt 1 284 145 1 463 835 1 617 561 1 621 433

Fördelningen av totalpensionen bland pensionstagarna 31.12.2021

I Finland bosatta personer som får ålderspension (exkl. partiell ålderspension), sjukpension eller specialpension för lantbruksföretagare

Totalpension, €/månad Totalt % Män % Kvinnor %
0–   799 48 777 3,2 16 073 2,4 32 704 4,0
800–1 099 283 214 18,8 112 146 16,4 171 068 20,8
1 100–1 399 292 303 19,4 103 512 15,2 188 791 22,9
1 400–1 699 233 676 15,5 91 776 13,5 141 900 17,2
1 700–1 999 196 578 13,1 88 948 13,0 107 630 13,1
2 000–2 299 143 698 9,5 73 773 10,8 69 925 8,5
2 300–2 599 96 078 6,4 54 223 8,0 41 855 5,1
2 600–2 899 63 465 4,2 38 069 5,6 25 396 3,1
2 900–3 199 42 465 2,8 27 124 4,0 15 341 1,9
3 200– 105 797 7,0 76 344 11,2 29 453 3,6
Totalt 1 506 051 100 681 988 100 824 063 100
Medelpension, €/månad 1 784   2 006   1 601  

Bostadsbidrag

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: FPA

Uppgifterna i Excel-format (xlsx)

Uppdaterad: 21.3.2023

Ämnesområde: Hälsa och social trygghet

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 21.3.2023