Samhällsekonomi

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Förändring i bruttonationalproduktvolymen på årsnivå

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Bruttonationalprodukt till marknadspris 

år Löpande priser  Volumserie, referensår 2021 Volymförändring, %
  md € €/inv. md €
2015 211,4 38 570 230,2 0,5
2016 217,5 39 583 236,6 2,8
2017 226,3 41 084 244,2 3,2
2018 233,5 42 323 247,0 1,1
2019 239,9 43 440 250,0 1,2
2020 238,0 43 039 244,1 -2,4
2021* 251,5 45 388 251,5 3,0

* preliminär uppgift

Bruttonationalprodukt per invånare

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Bytesbalans

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Försörjningsbalans

Totalutbudet och -efterfrågan av varor och tjänster inom nationalräkenskaperna

  2019 2020 2021* 2021*
  Till löpande priser,
md €
Volymförändring,
%
Utbud        
Bruttonationalprodukt 239,9 238,0 251,5 3,0
Import 95,3 85,0 98,5 6,0
Totalutbud 335,1 323,0 350,0 . .
Efterfrågan        
Export 95,7 85,2 98,5 5,4
Konsumtionsutgifter 181,7 179,5 189,8 3,4
Privata 126,1 121,8 128,2 3,5
Offentliga 55,6 57,7 61,6 3,2
Investeringar 57,1 57,2 59,5 1,6
Privata 46,6 45,7 48,9 4,7
Offentliga 10,5 11,5 10,6 -10,9
Lagerförändring, anskaffning av värdeföremål 0,6 1,1 0,8 . .
Totalefterfrågan 335,1 323,0 348,6 . .
Statistisk differens 0,0 0,0 1,4 . .

* preliminär uppgift

Strukturella förändringar i ekonomin

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Hushållens skuldsättningsgrad och sparkvot

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Bruttonationalprodukt per invånare landskapsvis 2020

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Offentliga sektorns underskott/överskott och skuld

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Beskattningens struktur

Innehåller offentlig sektor och Europeiska unionens institutioner

  2017 2018 2019 2020 2021*
  Till löpande priser, mn €
Inkomst- och kapitalskatter 34 404 34 505 35 470 34 962 38 923
Obligatoriska socialförsäkringsavgifter 27 000 27 647 28 295 27 326 30 261
Förmögenhetsskatter 3 459 3 349 3 477 3 574 3 793
Skatter på varor och tjänster 31 887 33 239

33 959

33 527 35 016
Övriga skatter 235 218 238 247 310
Totalt 96 985 98 958 101 439 99 636 108 303
Skattekvot, % i förhållande till BNP 42,9 42,4 42,3 41,9 42,8

* preliminär uppgift

Statsskulden

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Ämnesområde: Samhällsekonomi

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 19.1.2023