Samhällsekonomi

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Förändring i bruttonationalproduktvolymen på årsnivå

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Bruttonationalprodukt till marknadspris 

år Löpande priser  Volumserie, referensår 2021 Volymförändring, %
  md € €/inv. md €
2015 211,4 38 570 230,3 0,5
2016 217,5 39 583 236,8 2,8
2017 226,3 41 084 244,4 3,2
2018 233,5 42 324 247,2 1,1
2019 239,9 43 439 250,2 1,2
2020* 238,0 43 032 244,4 -2,3
2021* 252,9 45 644 252,9 3,5

* preliminär uppgift

Bruttonationalprodukt per invånare

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Bytesbalans

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Försörjningsbalans

Totalutbudet och -efterfrågan av varor och tjänster inom nationalräkenskaperna

  2018 2019 2020* 2021* 2021*
  Till löpande priser, md € Volymförändring, %
Utbud          
Bruttonationalprodukt 233,5 239,9 238,0 252,9 3,5
Import 92,7 95,3 84,5 97,9 5,3
Totalutbud 326,2 335,1 322,5 350,8 . .
Efterfrågan          
Export 89,8 95,7 85,1 98,5 4,7
Konsumtionsutgifter 177,4 181,7 179,3 188,8 3,2
Privata 123,9 126,1 121,5 127,8 3,1
Offentliga 53,5 55,6 57,8 60,9 3,2
Investeringar 56,2 57,1 57,6 59,1 1,2
Privata 46,2 46,6 45,9 48,6 4,6
Offentliga 10,0 10,5 11,7 10,5 -12,0
Lagerförändring, anskaffning av värdeföremål 2,8 0,6 0,8 2,5 . .
Totalefterfrågan 326,2 335,1 322,8 348,8 . .
Statistisk differens 0,0 0,0 -0,2 2,0 . .

* preliminär uppgift

Strukturella förändringar i ekonomin

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Hushållens skuldsättningsgrad och sparkvot

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Bruttonationalprodukt per invånare landskapsvis 2019

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Offentliga sektorns underskott/överskott och skuld

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Beskattningens struktur

Innehåller offentlig sektor och Europeiska unionens institutioner

  2017 2018 2019 2020 2021*
  Till löpande priser, mn €
Inkomst- och kapitalskatter 34 404 34 505 35 470 34 962 38 923
Obligatoriska socialförsäkringsavgifter 27 000 27 647 28 295 27 326 30 261
Förmögenhetsskatter 3 459 3 349 3 477 3 574 3 793
Skatter på varor och tjänster 31 887 33 239

33 959

33 527 35 016
Övriga skatter 235 218 238 247 310
Totalt 96 985 98 958 101 439 99 636 108 303
Skattekvot, % i förhållande till BNP 42,9 42,4 42,3 41,9 42,8

* preliminär uppgift

Statsskulden

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Offentligt utvecklingssamarbete

 År Nettobelopp      
  Bilateralt samarbete Multilateralt samarbete Totalt % av brutto­nationalinkomst
  mn € mn € mn €  
2010 633,5 372,9 1 006,4 0,55
2011 615,7 395,5 1 011,2 0,52
2012 620,8 406,0 1 026,8 0,53
2013 618,0 463,1 1 081,1 0,54
2014 706,7 525,3 1 232,0 0,59
2015 629,1 532,0 1 161,1 0,55
2016 579,5 376,7 956,2 0,44
2017 527,4 434,0 961,4 0,43
2018 402,9 430,9 833,7 0,36
2019 536,6 473,5 1 010,1 *0,42
2020* 572,3 549,0 1 121,4 0,47

* preliminär uppgift

 

Ämnesområde: Samhällsekonomi

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 7.6.2022