Samhällsekonomi

I Finland i siffror finns centrala nyckeltal om Finland och finländarna efter ämnesområde. 

På den här sidan

Förändring i bruttonationalproduktvolymen på årsnivå 1976–2023*

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Bruttonationalprodukt till marknadspris 

År Till löpande priser  Volumserie, referensår 2023 Volymförändring, %
md € €/inv. md €
2016 217,5 39 583 260,9 2,5
2017 226,3 41 084 269,3 3,0
2018 233,5 42 323 272,3 1,0
2019 239,9 43 440 275,7 1,1
2020 238,0 43 039 269,2 -2,5
2021 250,7 45 234 276,8 2,6
2022* 267,7 48 172 280,5 1,1
2023* 277,6 49 777 277,6 -1,4

* preliminär uppgift

Bruttonationalprodukt per invånare 1975–2023*

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Bytesbalans 1975–2023*

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Försörjningsbalans

Totalutbudet och -efterfrågan av varor och tjänster inom nationalräkenskaperna

  2021 2022* 2023* 2023*
Till löpande priser,
md €
Volymförändring,
%
Utbud  
Bruttonationalprodukt 250,7 267,7 277,6 -1,0
Import 98,9 128,0 114,9 -7,1
Totalutbud 349,5 395,7 392,5 . .
   
Export 99,0 121,6 113,7 -1,7
Konsumtionsutgifter, totalt 190,2 203,2 215,6 1,5
Privata 128,5 139,0 145,7 0,4
Offentliga 61,7 64,3 69,9 3,8
Investeringar, totalt 59,2 64,6 64,8 -4,2
Privata 48,7 53,4 53,6 -4,1
Offentliga 11,5 10,5 11,3 1,3
Lagerförändring, anskaffning av värdeföremål 1,2 7,0 -1,9 . .
Totalefterfrågan 349,5 396,4 392,2 . .
Statistisk differens 0,0 -0,7 0,3 . .

* preliminär uppgift

Strukturella förändringar i ekonomin 1975–2022*

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Hushållens skuldsättningsgrad och sparkvot 1975–2023*

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Bruttonationalprodukt per invånare landskapsvis 2021

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Offentliga samfundens underskott/överskott och skuld 1975-2022*

Innehållet tillgängligt i Excel-format

* preliminär uppgift

Årsförändring av arbetsproduktivitet 1976–2023*

Bruttoförädlingsvärde per arbetstimme

Innehållet tillgängligt i Excel-format.

* preliminär uppgift

Beskattningens struktur

Innehåller offentlig sektor och Europeiska unionens institutioner

  2021 2022 2023 2023
Till löpande priser, mn € %
Inkomst- och kapitalskatter 39 115 42 660 42 728 36,7
Obligatoriska socialförsäkringsavgifter 30 186 31 954 33 487 28,8
Förmögenhetsskatter 3 788 3 864 3 854 3,3
Skatter på varor och tjänster 34 912 36 713 36 051 31,0
Övriga skatter 313 384 295 0,3
Totalt 108 314 115 575 116 415 100
Förhållande till BNP, % 43,2 43,2 41,9  

Offentliga samfundens konsoliderade utgifter efter ändamål

Exklusive kapitalutgifterna, löpande transfereringar och kapital-
transfereringarna inom den offentliga sektorn

  2020 2021 2022* 2022*
Till löpande priser, md. € Förhållande till BNP, %
Totalt 136,1 139,9 143,1 53,3
Allmän offentlig förvaltning 20,0 20,4 20,8 7,7
Försvar 3,3 3,0 3,5 1,3
Samhällskydd och rättsskipning 2,8 2,9 3,1 1,1
Näringslivfrågor 12,4 12,7 12,4 4,6
Miljöskydd 0,5 0,6 0,6 0,2
Bostadsförsörjning och samhällsutveckling 0,8 1,0 1,1 0,4
Hälso- och sjukvård 18,2 19,4 19,9 7,4
Fritidsverksamenhet, kultur och religion 3,6 3,7 3,7 1,4
Utbildning 13,9 14,3 14,9 5,5
Social trygghet 60,7 62,0 63,1 23,5

* preliminär uppgift

Statsskulden

Innehållet tillgängligt i Excel-format

Källa: Statskontoret, statskuld

Statsskulden (xlsx)

Uppdaterad: 1.3.2024

Ämnesområde: Samhällsekonomi

 

Fler statistiksiffror från databasen StatFin

Finland i siffror innehåller bara de mest centrala siffrorna om Finland och finländarna. Fler siffror om olika samhällsområden hittar du i den användarvänliga databasen StatFin.

I databasen finns också regionala uppgifter, såsom kommunernas folkmängd.

Senast uppdaterad 18.3.2024