Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 30.5.2014

Den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster ökade med en procent år 2013

År 2012 var antalet övernattningsdygn rekordhögt, dvs. fler än 20 miljoner, och år 2013 var efterfrågan fortfarande på samma nivå som året innan. Det första tertialet visade tecken på att efterfrågan på inkvarteringstjänster kommer att avta, men sommarsäsongen bidrog till att efterfrågan på inkvarteringstjänster var på plus. Under det sista tertialet minskade efterfrågan åter något. Under hela år 2013 ökade den utländska efterfrågan på inkvarteringstjänster med en procent, medan den inhemska efterfrågan minskade i samma utsträckning. År 2013 bokfördes 20,2 miljoner övernattningsdygn i inkvarteringsanläggningarna i Finland. Av övernattningsdygnen var 14,4 miljoner övernattningar av finländska turister och nästan 5,9 miljoner övernattningar av utländska turister. Uppgifterna framgår av Statistikcentralens inkvarteringsstatistik och har samlats in från inkvarteringsanläggningar med minst 20 bäddplatser eller husvagnsplatser med eluttag samt från vandrarhem.

Övernattningar, årsförändringar (%) efter månad 2013/2012

Övernattningar, årsförändringar (%) efter månad 2013/2012

Ryska turister största gruppen i inkvarteringsanläggningar år 2013

De ryska turisterna var som vanligt den största gruppen av utländska turister i inkvarteringsanläggningarna i Finland år 2013. För dem bokfördes 1,6 miljoner övernattningsdygn, vilket var 7,5 procent mer än året innan. De ryska turisternas andel av alla utländska turisters övernattningsdygn var nästan 28 procent. Följande i ordningen var svenskarna, tyskarna och britterna. När det gäller dessa tre grupper var antalet övernattningar ungefär en tredjedel av de ryska turisternas övernattningar, dvs. 0,5 miljoner övernattningsdygn per grupp. Svenskarnas övernattningar minskade med en procent och tyskarnas med 6,1 procent från året innan. Däremot fortsatte britternas övernattningar i inkvarteringsanläggningarna att öka, liksom året innan, och för dem bokfördes 12,1 procent fler övernattningar än år 2012. Fransmännens och japanernas övernattningar steg till drygt 200 000 dygn var. Fransmännens övernattningar minskade med 1,7 procent, medan japanernas övernattningar ökade med 16,4 procent. Bland de länder som är viktigast för Finland ur turistsynvinkel ökade de kinesiska turisternas övernattningar dock mest. Deras övernattningar i inkvarteringsanläggningarna i Finland ökade med drygt en fjärdedel, dvs. 26,4 procent. Däremot minskade estländarnas övernattningar kraftigt under hela fjolåret och deras övernattningar var totalt 20,5 procent färre än år 2012.

Sett till kontinent visade Asien den största ökningen, 17,3 procent, där Kina och Japan fungerade som draglok för tillväxten. Övernattningarna av turister från EU-länderna och de nordiska länderna var något på minus år 2013. Totalt statistikfördes 2,7 miljoner övernattningar av turister från EU-länder, dvs. 3,5 procent färre än år 2012. När det gäller de största EU-länderna minskade turismen från Italien och Tyskland år 2013. Italienarnas övernattningar minskade med 11,6 procent och tyskarnas med 6,1 procent. Övernattningar av turister från de nordiska länderna uppgick till totalt nästan 800 000, vilket var 2,4 procent färre än under år 2012. Också när det gäller turister från Amerika, Oceanien och Afrika minskade övernattningarna med ungefär 6–7 procent.

Förändring i övernattningar 2013/2012, %

Förändring i övernattningar 2013/2012, %

Antalet hotellövernattningar 16 miljoner

Det totala antalet hotellövernattningar uppgick till 16 miljoner dygn år 2013, vilket var en minskning med 1,7 procent från år 2012. De finländska turisternas hotellövernattningar uppgick till något under 11,2 miljoner dygn. Detta var 2,1 procent färre än året innan. Övernattningarna av utländska turister minskade med 0,8 procent och uppgick till 4,8 övernattningsdygn på hotell. Hotellövernattningarna stod för 79 procent av alla övernattningar i inkvarteringsanläggningar. Utländska turisters andel av hotellövernattningarna var 30 procent och av alla övernattningar i inkvarteringsanläggningar 29 procent.

Kapacitetsutnyttjandet av hotellrum var 51,3 procent i hela landet år 2013. Året innan var det 52,6 procent. Genomsnittspriset på hotellrum har stigit från år 2011 då genomsnittspriset var 88 euro till 91 euro år 2013.

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Hotellrum uthyrningsgrad och det månatliga genomsnittliga priset

Regional utveckling av övernattningar år 2013

Den största tillväxtprocenten i övernattningar mättes år 2013 i landskapet Södra Savolax, där också inkvarteringsanläggningarnas kapacitet ökade något. Övernattningarna i Södra Savolax ökade med 14,9 procent, medan övernattningarna i Kymmenedalen ökade näst mest, med 9,9 procent. En tillväxt på 6 procent uppnåddes i Södra Karelen och drygt 4 procent i Mellersta Österbotten. Däremot minskade övernattningarna i Egentliga Tavastland med 8,3 procent, i Mellersta Finland med 4,8 procent samt i Egentliga Finland med 3,9 procent. Sett till antalet ökade övernattningarna i inkvarteringsanläggningar mest i Södra Savolax, dvs. drygt 100 000 fler övernattningsdygn än jämfört med år 2012.

De utländska turisternas andel av alla övernattningar var 52 procent i Södra Karelen, 46 procent i Nyland och 43 procent i Lappland. I dessa landskap var också antalet ryska övernattningar störst. I Nyland bokfördes nästan 440 000 övernattningsdygn för ryska turister, i Södra Karelen drygt 350 000 och i Lappland 150 000.

I Kymmenedalen var utlänningarnas andel av alla övernattningar 36 procent och i Södra Savolax 26 procent. I övriga landskap i Fasta Finland gjordes högst var femte övernattning av en utländsk turist.

Förändring i övernattningar landskapsvis 2013/2012,%

Förändring i övernattningar landskapsvis 2013/2012,%

Utvecklingen av utlänningars övernattningar i Europa

Åren 2003–2012 var ökningen av utlänningars övernattningar snabbare i Finland än genomsnittet för övriga Europa. Åren 2003–2012 ökade utlänningarnas övernattningar i Finland i genomsnitt med 3,3 procent per år och i övriga Europa med i genomsnitt 2,6 procent. När det gäller utlänningarnas övernattningar fortsatte tillväxten i Europa också år 2013. Uppgången i de utländska turisternas övernattningar var dock långsammare i Finland än i andra europeiska länder i fjol. Utländska turisters övernattningar ökade i Finland med bara en procent år 2013, medan tillväxten i de övriga nordiska länderna och i Baltikum var i genomsnitt 1,7 procent, i Sydeuropa 2,6 procent och i Centraleuropa rentav 7,7 procent.

Utländska övernattningar i Europa (2003 = 100)

Utländska övernattningar i Europa (2003 = 100)

Utvecklingen av inhemska turisters övernattningar i Europa

År 2013 vände de inhemska övernattningarna nedåt i Finland och minskade med 0,9 procent. I Centraleuropa, de nordiska länderna och Baltikum var ökningen fortfarande i genomsnitt 0,9 procent, även om ökningen var klart långsammare än under tidigare år. I Sydeuropa har antalet inhemska övernattningar minskat fr.o.m. år 2010 med rentav 12,2 procent och ligger nu på en nivå som föregick år 2003.

Uppgifter om övernattningar i övriga europeiska länder baserar sig på de månadsuppgifter om kapacitetsutnyttjandet i europeiska inkvarteringsanläggningar som Eurostat samlat in.

Inhemska övernattningar i Europa (2003 = 100)

Inhemska övernattningar i Europa (2003 = 100)

Inkvarteringsanläggningarnas kapacitet ökade år 2013

År 2013 har registret över inkvarteringsanläggningar uppdaterats med nya inkvarteringsanläggningar i och med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) N:o 692/2011 om europeisk statistik om turism samtidigt som anläggningarnas näringsgrensuppgifter granskats. År 2013 ökade antalet inkvarteringsanläggningar som statistikförs med 17 stycken. Rumskapaciteten minskade med 139 rum, medan antalet bäddar ökade med 1 200. Sett till antalet gällde de största förändringarna stugbyar och hotell.

År 2013 omfattade statistiken totalt 1 443 inkvarteringsanläggningar: 674 hotell, 154 resandehem, 316 stugbyar, 243 campingplatser och 56 vandrarhem. Stugbyar med hotellstandard räknas till hotell. I inkvarteringsanläggningarna fanns 66 249 rum (eller stugor) med sammanlagt 162 740 bäddplatser. Förutom rums- och bäddkapacitet hade inkvarteringsanläggningarna 21 112 husvagns-/bilplatser med eluttag. Av dessa fanns 16 481 på campingplatser. 

Då inkvarteringsanläggningarnas kapacitet granskas enligt antal rum omfattar statistiken 1 077 anläggningar med färre än 50 rum och 366 anläggningar med minst 50 rum år 2013. Mätt med bäddkapacitet fanns det 997 inkvarteringsanläggningar med färre än 100 bäddplatser och totalt 446 anläggningar med minst 100 bäddplatser.

År 2013 fanns det 1 093 inkvarteringsanläggningar som hade öppet hela året och 350 anläggningar som hade öppet en del av året. Av de senare var största delen campingplatser och stugbyar.


Källa: Inkvarteringsstatistik. Statistikcentralen

Förfrågningar: Marjut Tuominen 09 1734 3556 (9.6.2014=> 029 551 3556), Ossi Nurmi 09 1734 2984 (9.6.2014 => 029 551 2984), liikenne.matkailu@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Hannele Orjala

Publikationen i pdf-format (537,3 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor


Uppdaterad 30.5.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Inkvarteringsstatistik [e-publikation].
ISSN=1799-6317. 2013. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/matk/2013/matk_2013_2014-05-30_tie_001_sv.html