Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 3.6.2008

Nästan 1,7 miljoner deltog i vuxenutbildning

År 2006 deltog varannan 18–64-åring, dvs. över 1,7 miljoner personer, i vuxenutbildning, det vill säga i utbildning som anordnas särskilt för vuxna. Deltagandet i vuxenutbildningen var i stort sett på samma nivå som år 2000.

Kvinnorna deltog i vuxenutbildningen mer aktivt än männen – nästan tre av fem kvinnor och färre än varannan man hade i fjol deltagit i utbildning. Sedan år 1980 har kvinnornas deltagaraktivitet varit omkring 10 procentenheter högre än männens.

Utbildningsbehovet inom yrkesinriktad vuxenutbildning har sjunkit fr.o.m. millennieskiftet, även om nyttan med utbildning bedöms vara hög. Uppgifterna framgår av Undersökningen om vuxenutbildning (Akuiskoulutustutkimus 2006), som Statistikcentralen, undervisningsministeriet och Eurostat tagit fram i samarbete. För undersökningen intervjuades under februari–juni år 2006 sammanlagt 4 370 personer i åldern 18–64 år.

Deltagaruppgifterna är uppdateringar av de preliminära uppgifter som publicerades 21.5.2007 med komplettering av nya uppgifter som beskriver behovet av vuxenutbildning. En basrapport, Pohjanpää, Niemi, Ruuskanen: Osallistuminen aikuiskoulutukseen. Aikuiskoulutustutkimus 2006 (ung. Deltagande i vuxenutbildning. Vuxenutbildningsundersökning 2006) publiceras i Statistikcentralens serie Utbildning 3.6.2008 (bara på finska).

Deltagande i vuxenutbildning åren 1980, 1990, 1995, 2000 och 2006 (befolkning i åldern 18–64 år)

Deltagande i vuxenutbildning åren 1980, 1990, 1995, 2000 och 2006 (befolkning i åldern 18–64 år)

Sysselsatta personer deltog i vuxenutbildning oftare än arbetslösa. Personer med en lång grundutbildning och en hög yrkesställning hade deltagit i vuxenutbildningen oftare än de som hade en kort grundutbildning eller en lägre yrkesställning. Också bostadsområdet inverkade på deltagande i utbildning. De som bodde i Södra Finlands län hade oftare deltagit i vuxenutbildning än de som bodde i övriga Finland. De som bodde i Uleåborgs och Lapplands län hade fått minst vuxenutbildning.


Största delen av vuxenutbildningen hade anknytning till arbete eller yrke

Största delen av vuxenutbildningen var yrkesutbildning, dvs. orsaken till att personen deltog var arbete eller yrke. År 2006 hade nästan 1,3 miljoner personer deltagit i en dylik utbildning, dvs. hälften av dem som hörde till arbetskraften (sysselsatta och arbetslösa).

Största delen av den utbildning som hade anknytning till arbete eller yrke skedde med arbetsgivarens stöd, s.k. personalutbildning. År 2006 fick 57 procent av löntagarna personalutbildning. Detta motsvarar omkring 1,1 miljoner löntagare.


Fler än 500 000 vuxna studerade av andra orsaker än arbetet

Var sjätte, dvs. något över 520 000 personer i åldern 18–64 år (exkl. studerande och beväringar) deltog år 2006 i vuxenutbildning av än annan orsak än på grund av arbete. Dylika allmänbildande eller intresseinriktade studier intresserar kvinnor i klart större utsträckning än män: av de studerande var rentav två av tre kvinnor. Deltagaraktiviteten när det gäller utbildning under fritid eller med anknytning till hobbyer har inte ändrats nämnvärt sedan år 1990.

Behovet av vuxenutbildning har minskat under detta millennium

Den yrkesinriktade vuxenutbildningen har minskat fr.o.m. millennieskiftet. År 2006 upplevde nästan varannan (43 procent) 18–64-åring att han eller hon skulle behöva öka sin yrkeskunnighet eller karriärfrämjande utbildning, medan motsvarande andel år 2000 var 11 procentenheter högre. Detta trots att mer än 60 procent undersökningsåret 2006 ansåg att de skulle ha nytta av tilläggsutbildning för att sköta sina arbetsuppgifter, få en ny arbetsplats eller också för att på något annat sätt främja karriären.

Däremot har behovet av utbildning med anknytning till fritid eller hobbyer inte förändrats, utan har legat på en nivå av omkring 34 procent åren 2000–20006.


Källa: Vuxenutbildningsundersökningen 2006, Statistikcentralen

Förfrågningar: Kirsti Pohjanpää (09) 1734 2604, Helena Niemi (09) 1734 2488, Timo Ruuskanen (09) 1734 3620

Ansvarig statistikdirektör: Riitta Harala

Publikationen i pdf-format (389,8 kB)

Översikter
Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer

Uppdaterad 3.6.2008

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Deltagande i vuxenutbildning [e-publikation].
Deltagandet i vuxenutbildningen 2006. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 18.6.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/aku/2006/01/aku_2006_01_2008-06-03_tie_001_sv.html