Nyheter 2019

12.6.2019 Lönesummaindexens uppgifter för januari publiceras med nytt källmaterial

Statistikcentralen publicerar lönesummaindexens uppgifter för januari 2019 den 13 juni 2019. Uppgifterna kan ännu eventuellt preciseras i samband med att anmälningarna om löneuppgifterna i inkomstregistret kompletteras för januariuppgifternas del. Läs mera

11.6.2019 Information om Finland i fickformat

Statistikcentralens nya publikation Finland i siffror 2019 innehåller de mest centrala statistiska siffrorna om Finland och finländarna i fickformat. Det förnyade infopaketet om Finland innehåller informationshelheter om befolkning, ekonomi samt samhälle och miljö.

29.5.2019 Nationalräkenskaperna förnyas: Ändringar i metoden för kvartalsräkenskaperna och i StatFin-tabellerna

Nationalräkenskapernas beräkningsmetoder och publiceringsinnehåll förnyas. I publiceringen av kvartalsräkenskaperna för maj den 29.5.2019 ändras beräkningsmetoden för förädlingsvärdet. Också nationalräkenskapernas StatFin-tabeller förnyas.

24.5.2019 Mätningen av konsumenternas förtroende förnyas

Namnet på konsumentbarometern ändras i maj. Det nya namnet är konsumenternas förtroende. Konsumenternas förtroende skiljer sig från konsumentbarometern ifråga om datainsamling, ett lättare datainnehåll samt förtroendeindikator. Den första statistiken över konsumenternas förtroende publiceras 27.5.2019.

23.5.2019 Nya riktlinjer för uppskattning av växthusgasutsläpp

Klimatpanelen IPCC och dess 195 parter godkände de uppdaterade metodriktlinjerna för beräkning av växthusgasutsläpp och -upptag. De nya riktlinjerna kompletterar de som för närvarande används t.ex. när det gäller standardvärden och utsläppsfaktorer. 

3.4.2019 Framställningen av statistik över lönesummaindexen avbryts tills vidare

Statistikcentralen avbryter tills vidare framställningen av uppgifterna för lönesummaindexen p.g.a. bristfälligheter i materialet. Bristfälligheterna i materialet beror på att alla nödvändiga anmälningar ännu inte finns i inkomstregistret.Läs mera

26.3.2019 Statistiska offentliggöranden publiceras klockan 8 fr.o.m. 7.5

Statistikcentralen tidigarelägger sina statistiska offentliggöranden så att de i fortsättningen publiceras på webbsidan redan kl. 8. Nu publiceras de kl. 9. Ändringen gäller alla statistiska offentliggöranden fr.o.m. 7.5.

14.3.2019 Innehållet i de ekonomiska uppgifter som insamlas hos kommuner och samkommuner bör granskas på nytt

Informationsinnehållet som insamlas hos kommuner och samkommuner påverkas av att beredningen av landskaps- och vårdreformen upphör.

11.3.2019 Statistikcentralen kartlägger utbildningen hos personer med utländsk bakgrund

Under våren 2019 genomför Statistikcentralens en undersökning om utbildningen hos den utländska befolkningen. Enkäten riktar sig till personer med utländsk bakgrund i Finland och för vilka det saknas uppgifter om examina som avlagts utomlands.

8.3.2019 Lönesummaindexens uppgifter för januari 2019 publiceras inte

På grund av bristfälligheter i materialet publicerar Statistikcentralen inte lönesummaindexens uppgifter för januari 2019. Bristfälligheterna i materialet beror på att alla nödvändiga anmälningar ännu inte finns i inkomstregistret. Läs mera

7.3.2019 Videospelföretagens näringsgrensindelning ändras – företag flyttas från programmering till förlagsverksamhet

Statistikcentralen har justerat uppgiften om näringsgren för närmare 300 företag vars affärsverksamhet har att göra med videospel. Som ett resultat av vår enkät ändrades uppgiften om näringsgren för nästan 30 företag. Som en följd av ändringen, flyttas företag, omsättning och årsverken i statistiken mellan näringsgrenar.

28.2.2019 Ange så kompletta löneuppgifter som möjligt till inkomstregistret

Arbetsgivaren ska anmäla de betalda lönerna till inkomstregistret som infördes i början av år 2019.Läs anvisningarna som gäller arbetsställesignum och yrkesklass.

28.2.2019 Nationalräkenskaperna revideras: en snabbare och enhetligare publicering

Statistikcentralens publicering av nationalräkenskapernas årsstatistik blir snabbare. Från detta år framåt uppdateras de preliminära årsuppgifterna redan i samband med kvartalsuppgifterna. Den första snabbare preliminära årsstatistiken publiceras 20.6.2019.

18.2.2019 Marja Rantala från Lantmäteriverket blir utvecklingsdirektör vid Statistikcentralen

Överdirektör Marja Rantala vid Lantmäteriverket övergår till Statistikcentralen där hon blir utvecklingsdirektör för viss tid under perioden 18.2–31.12.2019 vid enheten för standarder och metoder. Genom att utse en direktör för viss tid från partnerämbetsverket stöder man verkställandet av Statistikcentralens strategiska mål och skapar samtidigt förutsättningar för ett ännu starkare nätverk av kunskapsaktörer inom statsförvaltningen.

12.2.2019 Finlands FN-indikatorer för hållbar utveckling finns på en ny webbplats

Statistikcentralen har öppnat en webbplats för FN-indikatorer för hållbar utveckling där man kan följa upp hur målsättningarna för hållbar utveckling i FN:s Agenda 2030 uppnås i Finland. Indikatorerna kan granskas med hjälp av databastabeller och -figure.

6.2.2019 Erkki Virtanen, Johnny Åkerholm och Martti Hetemäki tilldelas Eino H. Laurila-medaljen

Utmärkelsen ges som erkänsla för deras aktiva arbete för främjandet av analytisk användning av nationalräkenskaperna och tillämpningen av den vid beredningen av den ekonomiska politiken.

25.1.2019 Info om bostadsområden via Paavo

I vilket postnummerområde i Finland finns flest hushåll med barn under skolåldern? Eller med pensionärer? Uppgifterna finns i Statistikcentralens avgiftsfria tjänst Paavo. Uppgifterna i tjänsten har uppdaterats idag på Paavodagen.

15.1.2019 Statistikanvändarna allt aktivare

Statistikcentralens uppgifter används allt mer regelbundet: nu berättar redan två tredjedelar av dem som deltog i kundundersökningen att de använder uppgifterna regelbundet. Detta framgår av Taloustutkimus undersökning som drygt 300 användare deltog i.

8.1.2019 Statistikcentralen fortsätter statistikföringen av oljeprodukter

Statistikföringen av oljeprodukter, som hört till föreningen för olje- och biobränslebranschens verksamhet, upphörde i november 2018. Statistikcentralen fortsätter statistikföringen av oljeuppgifter i tillämpliga delar.

 

Nyheter och pressmeddelanden 1996-2018