Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Publicerad: 20.10.2015

Det relativa arbetslöshetstalet för september 8,4 procent

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2015 till 225 000. Antalet arbetslösa var i september 7 000 fler än för ett år sedan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,4 procent, medan det var 8,2 procent i september året innan. Antalet sysselsatta var 5 000 fler än i september året innan. Under tredje kvartalet (juli–september) var det relativa arbetslöshetstalet 8,4 procent, då det året innan var 7,5 procent.

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/09–2015/09, 15–74-åringar

Det relativa arbetslöshetstalet och trenden 2005/09–2015/09, 15–74-åringar

Antalet sysselsatta uppgick i september 2015 till 2 452 000 (felmarginal ±32 000), dvs. 5 000 fler än året innan. Antalet sysselsatta män var 15 000 fler och antalet sysselsatta kvinnor 10 000 färre än i september 2014.

Det relativa sysselsättningstalet , dvs. andelen sysselsatta av alla 15–64-åringar, var i september 68,8 procent, dvs. 0,7 procentenheter högre än ett år tidigare. Det relativa sysselsättningstalet för män steg med 1,4 procentenheter till 69,8 procent. Det relativa sysselsättningstalet för kvinnor var nästan oförändrat och uppgick till 67,9 procent. Den säsong- och slumpvariationsrensade trenden för det relativa sysselsättningstalet var 68,3 procent.

Enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning uppgick antalet arbetslösa i september 2015 till 225 000 (felmarginal ±18 000), dvs. 7 000 fler än året innan. Av de arbetslösa var 114 000 män och 111 000 kvinnor. Antalet arbetslösa kvinnor var 12 000 fler och antalet arbetslösa män 4 000 färre jämfört med september året innan.

Det relativa arbetslöshetstalet var i september 8,4 procent, dvs. 0,2 procentenheter högre än året innan. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,3 procent för män och 8,6 procent för kvinnor. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet var 9,3 procent.

Antalet unga i åldern 15–24 år var i september totalt 642 000. Av dem var 242 000 sysselsatta och 53 000 arbetslösa. Arbetskraften av unga (sysselsatta och arbetslösa) uppgick således till 295 000. Det relativa arbetslöshetstalet för unga 15–24-åringar, dvs. andelen arbetslösa av arbetskraften, var i september 17,9 procent, dvs. detsamma som året innan. Trenden för det relativa arbetslöshetstalet bland unga var 22,1 procent. Andelen unga arbetslösa i åldern 15-24 år av befolkningen i samma ålder var 8,2 procent.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick i september 2015 till 1 424 000, dvs. 8 000 färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 156 000 dolt arbetslösa , dvs. 7 000 fler än i september år 2014.

Förändringar i sysselsättningen 2014/09 – 2015/09 enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Månad Förändring
2014/09 2015/09 2014/09 - 2015/09
1000 personer Procent, %
Befolkning totalt 4 097 4 102 0,1
Arbetskraft totalt 2 665 2 678 0,5
Sysselsatta 2 447 2 452 0,2
– löntagare 2 097 2 105 0,4
– företagare och företagarfamiljemedlemmar 350 347 –1,0
Arbetslösa 218 225 3,4
Ej i arbetskraften 1 432 1 424 –0,5
– Dolt arbetslösa 149 156 4,7
  Procent, % Procentenhet
Relativt sysselsättningstal,15–64-åringar 68,2 68,8 0,7
Relativt arbetslöshetstal 8,2 8,4 0,2
Relativt arbetskraftstal 65,0 65,3 0,2
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i arbetskraftsundersökningen för tredje kvartalet 2015

Under tredje kvartalet år 2015 uppgick antalet sysselsatta till i genomsnitt 2 481 000. Antalet sysselsatta var 6 000 färre än under motsvarande period år 2014. Antalet sysselsatta ökade mest inom informations- och kommunikationsverksamhet (J) och minskade mest inom handel (G).

Antalet arbetade timmar ökade med 0,6 procent bland de sysselsatta under tredje kvartalet 2015 jämfört med året innan.

Antalet arbetslösa var i genomsnitt 226 000 under tredje kvartalet 2015, dvs. 24 000 fler än under juli–september 2014. Det relativa arbetslöshetstalet var 8,4 procent under tredje kvartalet år 2015. Det relativa arbetslöshetstalet var 0,8 procentenheter högre än under motsvarande period år 2014.

Antalet personer utanför arbetskraften uppgick under tredje kvartalet 2015 till 1 393 000, dvs. 13 000 personer färre än året innan. Av personerna utanför arbetskraften var 149 000 dolt arbetslösa , dvs. 8 000 fler än under motsvarande period år 2014.

Förändringar i sysselsättningen 2014/III – 2015/III enligt Statistikcentralens arbetskraftsundersökning, 15–74-åringar

  År/Kvartal Förändring
2014/III 2015/III 2014/III - 2015/III
1000 personer Procent (%)
Arbetskraft totalt 2 690 2 708 0,7
Sysselsatta totalt 2 487 2 481 –0,2
Arbetslösa totalt 203 226 11,7
– män 110 118 7,8
– kvinnor 93 108 16,4
Ej i arbetskraften 1 406 1 393 –1,0
– Dolt arbetslösa 141 149 5,6
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
Uppgifterna samlas enligt ILO/EU-definitionen.

Uppgifter i Arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

I slutet av september 2015 fanns det vid arbets- och näringsbyråerna totalt 337 000 personer som statistikfördes som arbetslösa arbetssökande enligt bestämmelserna om arbetsförmedling. Antalet arbetslösa arbetssökande var 23 000 personer fler än i september året innan.

Antalet arbetslösa arbetssökande ökade i september jämfört med motsvarande period året innan inom alla närings-, trafik- och miljöcentralers (NTM) områden, utom i Kajanaland (–5 %); mest i Nyland (13 %), Norra Savolax (10 %), Södra Savolax (10 %) och Södra Österbotten (10 %). I slutet av september var antalet heltidspermitterade som anmält sig till arbets- och näringsbyråerna 20 000, vilket var lika många som för ett år sedan.

I slutet av september omfattade sådan service som räknas in i aktiveringsgraden totalt 118 000 personer, dvs. 9 000 färre än i september året innan. Servicen omfattade 4,4 procent av arbetskraften.

Vid arbets- och näringsbyråerna fanns det 45 000 arbetslösa arbetssökande som inte fyllt 25 år. Antalet var 3 000 fler än i september året innan. I september anmäldes 38 000 nya lediga jobb till arbets- och näringsbyråerna, dvs. nästan lika många som i september året innan.

Förändringar 2014/09 – 2015/09 enligt arbets- och näringsministeriets arbetsförmedlingsstatistik

  År/Månad Förändring
2014/09 2015/09 2014/09 – 2015/09
1000 personer Procent, %
Arbetslösa arbetssökande 1) 315 337 7,3
– arbetslösa längre än ett år 93 113 22,0
Inom arbetskraftspolitisk service, tot. 128 118 –7,3
– sysselsatta 39 23 –40,8
– i arbetskraftsutbildning, i träning 28 25 –12,3
– i arbets- och utbildningsprövning 11 12 11,2
– som alterneringsvikarie, i rehabiliterande arbetsverksamhet, frivilliga studier med arbetslöshetsförmån 50 59 17,7
Nya lediga arbetsplatser vid arbets- och näringsbyråerna 38 38 –1,1
Kolumnen Förändring bygger på oavrundade tal.
1) Den lagändring som trädde i kraft i början av år 2013 samt ändringen i permitteringsförfarandet fr.o.m. 1.7. ökar antalet arbetslösa arbetssökande något.

Länkar: Lagändring 1.1.2013
Ändring i permitteringsförfarandet 1.7.2013

Arbets- och näringsministeriets kontaktinformation:
Johanna Alatalo, tfn 029 504 8084, http://www.temtyollisyyskatsaus.fi

Länkar

Databastabeller om arbetskraftsundersökningen

Den säsongrensade trenden

Information om uppgifternas exakthet och felmarginaler finns i arbetskraftsundersökningens kvalitetsbeskrivning

En jämförelse mellan Statistikcentralens och Arbets- och näringsministeriets arbetslöshetsstatistik

De nyaste säsongrensade arbetslöshetssiffrorna som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat

Undersökning om lediga arbetsplatser

De senaste uppgifterna om lediga jobb som EU publicerar (på engelska) finns på Eurostats webbplats http://ec.europa.eu/eurostat


Källa: Arbetskraftsundersökning 2015, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Pertti Taskinen 029 551 2690, Kirsi Toivonen 029 551 3535, tyovoimatutkimus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jari Tarkoma

Publikationen i pdf-format (615,1 kB)

Tabeller

Tabeller i databaser

Plocka ut de uppgifter som du behöver till tabeller, visa uppgifterna som diagram eller ladda ned data.

Tabellbilagor

Figurer
Kvalitetsbeskrivningar

Uppdaterad 20.10.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Arbetskraftsundersökning [e-publikation].
ISSN=1798-7849. september 2015. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.12.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/tyti/2015/09/tyti_2015_09_2015-10-20_tie_001_sv.html