De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

LULUCF

Sektorn markanvändning, förändrad markanvändning och skogsbruk i den nationella inventeringen av växthusgasutsläpp.

Inom sektorn rapporteras förändringar i kollager såsom trädbestånd och mark samt metan- och dikväveoxidutsläpp t.ex. från dikad mark, men dikväveoxidutsläpp från jordbruksmark rapporteras inom jordbrukssektorn.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa