De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Läroanstaltens undervisningsspråk

I statistiken över utbildningsanordnare och läroanstalter bygger läroanstaltens undervisningsspråk på myndigheternas beslut om undervisningsspråket. En läroanstalt kan ge undervisning också på andra språk än det som fastställs i beslutet.

Läroanstaltens undervisningsspråk indelas i följande grupper:
1 finska
2 svenska
3 finska/svenska
4 engelska
5 samiska
9 annat.

Läroanstaltens undervisningsspråk är finska/svenska, då undervisning ges på båda språken.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa