De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Läroanstaltens ägartyp

I statistiken över utbildningsanordnare och läroanstalter indelas läroanstalternas ägare i följande ägargrupper:
1 Privat
2 Staten
3 Kommun
3 Samkommun
5 Landskapet Åland
9 Annan.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa