De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Lönesummaindex för byggnadsföretag

Lönesummaindex för byggnadsföretag beskriver utvecklingen av lönesumman hos företag som betalar arbetsgivarprestationer. För indexet beräknas som underindex lönsummaindex för husbyggande och anläggningsverksamhet. Variabeln som granskas är förskottsinnehållspliktiga löner som utgör grunden för betalning av arbetsgivarens socialskyddsavgifter.

Indelningen i husbyggande samt anläggningsverksamhet bygger på handboken Näringsgrensindelningen 1995 (Handböcker 4, Statistikcentralen).

Indexets basår är 1995 (1995 = 100).

Vid indexberäkningen används skatteförvaltningens material som Statistikcentralen kompletterar.

Indextalet produceras med en panelmetod. Panelen består av de företag med uppgifter från den månad som granskas samt motsvarande månad året innan. På basis av dessa företag beräknas den procentuella förändringen inom näringsgrenen. Indexserien förlängs utgående från dessa förändringar. Från beräkningen raderas företag som har en utveckling som betydligt avviker från den allmänna utvecklingen inom näringsgrenen.

Indexserien börjar från och med januari 1995. Förutom den ursprungliga indexserien beräknas en säsongrensad serie och trendserie. Den korta tidsserien försvårar beräkningen av indexet. Vid granskning av trender lönar det sig därför att också följa den ursprungliga seriens utveckling.Defintionens giltighetstid

  • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

  • Tilastokeskus

Jaa