De begrepp som beskrivs på dessa sidor är ord och uttryck som används i statistiken i en viss, begränsad betydelse. I vardagligt tal kan ordet ha en annan betydelse. I samband med varje definition finns information om i vilken statistikgren begreppet används.

Om du söker statistikuppgifter, gå från definitionen till statistikens sida.

Löntagare

En löntagare är en person som utför arbete mot lön eller arvode. Löntagarna indelas i arbetare och tjänstemän.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

En löntagare har ett anställningsförhållande till en arbetsgivare och får överenskommen ersättning för utfört arbete. Löntagarna är antingen i tjänstemanna- eller arbetarställning hos en arbetsgivare.

I lönestatistiken särskiljs huvudsakligen inte löntagare i tjänstemän eller arbetare. En särskiljning kan dock göras efter yrke eller också efter löneform. I lönestatistiken klassificeras inte företagare som betalar lön till sig själv som löntagare, eftersom deras löner avviker från andra likadana löntagares löner oftast allt för mycket. I lönestatistiken kan samma löntagare ha flera anställningsförhållanden som dock behandlas i statistiken som separata löntagare.

I arbetskraftskostnadsundersökningen klassificeras företagare, som betalar även en del av lönen till sig själv, som löntagare.Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Som löntagare definieras 18–74-åriga personer med ett anställningsförhållande eller en arbetspensionsförsäkring som enligt sysselsättningsstatistikens registeruppgifter var i kraft under årets sista vecka. Som löntagare definieras också personer som under årets sista vecka omfattas av sysselsättningsåtgärd (annan än startpeng). En förutsättning är att en person som definieras som löntagare har fått löneinkomster under året och att personen inte håller på att fullgöra värnplikt eller civiltjänst eller inte är arbetslös arbetssökande i registret över arbetssökande under året sista arbetsdag.
Om en person som samtidigt med sitt anställningsförhållande har en gällande företagarpensionsförsäkring ska personen definieras som löntagare om löneinkomsterna under året är större än företagarinkomsterna och om han eller hon inte har ingått som företagare i statistiken året innan.
Om en person inte är företagare, arbetslös, studerande, pensionär, civiltjänstepliktig eller värnpliktig och om hans eller hennes löneinkomster överskrider den fastställda inkomstgränsen definieras han eller hon som löntagare, även om han eller hon enligt uppgifterna inte har något gällande anställningsförhållande.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Som löntagare definieras 18-74-åriga personer med anställningsförhållande som enligt något register över anställningsförhållande inom pensionsförsäkringssystemet var i kraft under årets sista vecka. En förutsättning är att personen i fråga enligt Arbetsministeriets register över arbetssökande inte var arbetslös arbetssökande den sista arbetsdagen under året och inte heller var beväring eller civiltjänstepliktig den sista veckan under året. Ytterligare en förutsättning är att om en person som samtidigt med sitt anställningsförhållanden har en gällande företagarpensionsförsäkring så skall löneinkomsterna i beskattningen vara större än företagarinkomsterna. Om en 15-74-årig person inte är företagare, arbetslös, studerande, pensionär, civiltjänstepliktig eller beväring och om hans/hennes löneinkomster överskrider den fastställda inkomstgränsen (inkomstgränsen definieras i samband med fastställandet av huvudsaklig verksamhet enligt uppgifterna om löntagare i arbetskraftsundersökningen), definieras han/hon som löntagare, även om han/hon enligt uppgifterna inte har något gällande anställningsförhållande.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • 1.1.2005 - 31.12.2005

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Som löntagare definieras 15-74-åriga personer med anställningsförhållande som enligt något register över anställningsförhållande inom pensionsförsäkringssystemet var i kraft under årets sista vecka. En förutsättning är att personen i fråga enligt Arbetsministeriets register över arbetssökande inte var arbetslös arbetssökande den sista arbetsdagen under året och inte heller var beväring eller civiltjänstepliktig den sista veckan under året. Ytterligare en förutsättning är att om en person som samtidigt med sitt anställningsförhållanden har en gällande företagarpensionsförsäkring så skall löneinkomsterna i beskattningen vara större än företagarinkomsterna. Om en 15-74-årig person inte är företagare, arbetslös, studerande, pensionär, civiltjänstepliktig eller beväring och om hans/hennes löneinkomster överskrider den fastställda inkomstgränsen (inkomstgränsen definieras i samband med fastställandet av huvudsaklig verksamhet enligt uppgifterna om löntagare i arbetskraftsundersökningen), definieras han/hon som löntagare, även om han/hon enligt uppgifterna inte har något gällande anställningsförhållande.Statistikgrenar där definitionen förekommer

Defintionens giltighetstid

 • 1.1.1995 - 31.12.2004

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Källorganisation

 • Tilastokeskus

Anställda definieras som alla personer som, enligt överenskommelse, arbetar för en annan institutionell enhet och får ersättning.

Anställda klassificeras här om de inte samtidigt har egenföretagande som huvudaktivitet; i så fall klassificeras de under avsnittet Egenföretagare. (ENS 1995 11.12)Defintionens giltighetstid

 • Giltig till (31.12.2078)

Källorganisation

 • EU

Jaa