Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade sidan Statistiska uppgifter.

Statistik efter nyckelord

Uppgifter om ungefär 160 statistikgrenar som Statistikcentralen producerar publiceras i avsnittet Statistik. Inom statistikgrenarna ges årligen ut över 600 nya offentliggöranden.

Utöver Statistikcentralen producerar också 13 andra organisationer inom den offentliga förvaltningen statistik som ingår i Finlands officiella statistik. De andra statistikproducenternas statistikgrenar, som är ungefär 100 till antalet, beskrivs i avsnittet Statistik. Beskrivningarna har länkats till de publicerade uppgifterna i respektive organisations webbtjänst.

På sidan "Statistik efter nyckelord" kan man bläddra i statistik med hjälp av en lista med nyckelord, där orden visas i bokstavsordning. Innehållet i varje statistikgren har beskrivits med viktiga nyckelord och under varje ord finns länkar till den statistikgren där det finns statistiska uppgifter gällande nyckelordet. Alla nyckelord på en sida.

 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö 

Lager
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål
Producent: Naturresursinstitutet
Landningar
Luftfart
Producent: Statistikcentralen
Landsbygdsnäringar
Annan företagsverksamhet av jordbruks- och trädgårdsföretag
Producent: Naturresursinstitutet
Landsväg
Vägstatistik
Producent: Statistikcentralen
Lantbruk
Antalet husdjur
Producent: Naturresursinstitutet
Användningen av skörden på gårdarna
Producent: Naturresursinstitutet
Index för inköpspriser på produktionsmedel inom jordbruket
Producent: Statistikcentralen
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Producentprisindex för lantbruk
Producent: Statistikcentralen
Produktionen av ägg
Producent: Naturresursinstitutet
Skördestatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål
Producent: Naturresursinstitutet
Struktur i jordbruks- och trädsgårdsföretagen
Producent: Naturresursinstitutet
Trädgårdsstatistik
Producent: Naturresursinstitutet
Utnyttjad jordbruksareal
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbrukets binäringar
Annan företagsverksamhet av jordbruks- och trädgårdsföretag
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksprodukter
Lantbruksprodukternas producentpriser
Producent: Naturresursinstitutet
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Lantbruksstöd
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Lantgårdar
Köttproduktion
Producent: Naturresursinstitutet
Statistik om mjölk och mjölkprodukter
Producent: Naturresursinstitutet
Statistik över jord- och skogsbruksföretagens ekonomi
Producent: Statistikcentralen
Lantmäteri
Lantmäteri: Lantmäteriverkets årsstatistiker
Producent: Lantmäteriverket
Lastbilar
Första registreringar av motorfordon
Producent: Statistikcentralen
Motorfordonsbeståndet
Producent: Statistikcentralen
Varutransporter inom vägtrafiken
Producent: Statistikcentralen
Lastbilstrafik
Varutransporter inom vägtrafiken
Producent: Statistikcentralen
Lediga jobb
Undersökning om lediga arbetsplatser
Producent: Statistikcentralen
Leveranspris
Virkeshandeln av industrivirke
Producent: Naturresursinstitutet
Levnadsförhållande
Statistik över levnadsförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Levnadsförhållanden
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Levnadskostnader
Hushållens konsumtion
Producent: Statistikcentralen
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Levnadskostnadsindex
Konsumentprisindex
Producent: Statistikcentralen
Levnadssätt
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Linjeflyg
Luftfart
Producent: Statistikcentralen
Litteratur
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Livsmedel
Utrikeshandel med jordbruksprodukter och livsmedel
Producent: Naturresursinstitutet
Livsmedelsindustri
Statistik över industrins och handelns inköp, användning och lagring av spannmål
Producent: Naturresursinstitutet
Ljudinspelningar
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Kultur
Producent: Statistikcentralen
Lok
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Lokkilometer
Järnvägsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Luftfart
Luftfart
Producent: Statistikcentralen
Luftvård
Luftutsläpp efter näringsgren
Producent: Statistikcentralen
Miljöaffärsverksamhet
Producent: Statistikcentralen
Miljöskyddsutgifter
Producent: Statistikcentralen
Växthusgaser
Producent: Statistikcentralen
Lägenheter
Aktiebostadspriser
Producent: Statistikcentralen
Bostadshyror
Producent: Statistikcentralen
Bostäder och boendeförhållanden
Producent: Statistikcentralen
Läkemedel
Läkemedel och ersättningsrättigheter
Producent: Folkpensionsanstalten
Läkemedelsersättningar
Läkemedel och ersättningsrättigheter
Producent: Folkpensionsanstalten
Recept och ersatta läkemedel
Producent: Folkpensionsanstalten
Sjukvårdsersättningar
Producent: Folkpensionsanstalten
Läkemedelskostnader
Recept och ersatta läkemedel
Producent: Folkpensionsanstalten
Läkemedelsordinationer
Recept och ersatta läkemedel
Producent: Folkpensionsanstalten
Läroanstalter
Studerande och examina
Producent: Statistikcentralen
Läroavtalsutbildning
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Läroinrättningar
Avbrott i utbildningen
Producent: Statistikcentralen
Studiernas gång
Producent: Statistikcentralen
Sökande till utbildning
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsanordnare och läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Utbildningsekonomi
Producent: Statistikcentralen
Vuxenutbildning vid läroanstalter
Producent: Statistikcentralen
Läsning
Fritidsdeltagande
Producent: Statistikcentralen
Tidsanvändning
Producent: Statistikcentralen
Låginkomsttagare
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Lån
Betalningsbalans och utlandsställning
Producent: Statistikcentralen
Statistik över företagsstöd
Producent: Statistikcentralen
Statistik över skuldsättning
Producent: Statistikcentralen
Långtidsarbetslös
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Långvarig fattigdomsrisk
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Låntagning
Konsumenternas förtroende
Producent: Statistikcentralen
Löner
Arbetskraftskostnadsindex
Producent: Statistikcentralen
Arbetskraftskostnadsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Förtjänstnivåindex
Producent: Statistikcentralen
Inkomstfördelningsstatistik
Producent: Statistikcentralen
Löner inom kommunsektorn
Producent: Statistikcentralen
Lönestrukturstatistik
Producent: Statistikcentralen
Lönesummaindex
Producent: Statistikcentralen
Månadslöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Timlöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Lönsamhet
Kreditinstitutens bokslut
Producent: Statistikcentralen
Privatskogsbrukets rörelseresultat
Producent: Naturresursinstitutet
Rotprisinkomster
Producent: Naturresursinstitutet
Skogen som investeringsobjekt
Producent: Naturresursinstitutet
Struktur- och bokslutsstatistik över företag
Producent: Statistikcentralen
Löntagare
Arbetskraftsundersökning
Producent: Statistikcentralen
Förtjänstnivåindex
Producent: Statistikcentralen
Löner inom kommunsektorn
Producent: Statistikcentralen
Lönestrukturstatistik
Producent: Statistikcentralen
Månadslöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Timlöner inom den privata sektorn
Producent: Statistikcentralen
Undersökning om lediga arbetsplatser
Producent: Statistikcentralen
 A   B   C   D   E   F   G   H   I   J   K   L   M   N   O   P   R   S   T   U   V   W   Y   Å   Ä   Ö