Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle.

Tilastot aiheittain


Asuminen

Aihealue koostuu rakennus- ja asuntokantaa sekä huoneistojen käytössäoloa, väestön asuinoloja ja asumisväljyyttä sekä mm. asuntokunnan rakennetta ja elinvaihetta kuvaavista tilastoista. Sisältää myös asuntojen hinta-, vuokra- ja asuntoyhteisöjen tilinpäätöstilastot.

Muita asumisen tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Asunnot ja asuinolot
Asunnot ja asuinolot -tilasto on vuositilasto ja se kuvaa olemassa olevaa asuntokantaa, asuntojen lukumäärää ja asuntokuntien asuinoloja kunkin vuoden viimeisenä päivänä.
Asunto-osakeyhtiöiden talous
Tilasto mittaa asuntoyhteisön asumiskustannuksia, sekä selvittää mistä asumiskustannukset muodostuvat ja mistä erot kustannuksissa johtuvat.
Asuntojen vuokrat
Vuokrien neljännesvuositilasto kuvaa vuokra-asuntokannan vuokratasoa ja vuokrien muutosta neljännesvuositasolla.
Kiinteistöjen hinnat
Tilasto kuvaa omakotitalojen ja omakotitalotonttien hintatasoja ja hintojen muutosta neljännesvuosi- ja vuositasolla.
Osakeasuntojen hinnat
Osakeasuntojen hinnat -tilasto kuvaa vanhojen osakehuoneistojen hintakehitystä.
Rakennukset ja kesämökit
Rakennukset ja kesämökit -tilasto on vuositilasto ja se kuvaa olemassa olevaa rakennus- ja kesämökkikantaa vuoden viimeisenä päivänä.

Elinolot

Aihealueeseen kuuluu ihmissuhteita, hyvinvointia, elämänlaatua, sosiaalista osallistumista ja turvallisuutta kuvaavat tilastot. Sisältää myös eri väestöryhmien elinoloja koskevat tilastot.

Muita elinolojen tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Ajankäyttö
Ajankäyttötutkimus on haastattelututkimus, johon osallistuvat pitävät kahden vuorokauden ajan tarkkaa kirjaa ajankäytöstään.
Elinolotilasto
Elinolotilasto kuvaa kotitalousväestön elinolosuhteita eri näkökulmista, kuten köyhyys- tai syrjäytymisriskiä, koettua hyvinvointia ja toimeentuloa, terveyttä ja asumista väestöryhmittäin Suomessa.
Vapaa-ajan osallistuminen
Vapaa-ajan osallistuminen -tilastossa selvitetään väestön vapaa-ajan harrastuksia ja yhteiskunnallista osallistumista, niiden kehitystä ja eri väestöryhmien osallistumista.

Energia

Sisältää energian tuotantoa ja kulutusta, tuontia ja vientiä sekä energian hintoja ja investointeja kuvaavat tilastot. Aihealueeseen kuuluvat myös energian kulutukseen ja tuotantoon liittyvät ympäristöpäästöjä kuvaavat tilastot.

Muita energian tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Tietoa aiheesta on myös kasvihuonekaasuinventaarion ja ympäristötilinpidon teemasivuilla, Energia 2021 -taulukkopalvelussa, sekä Energy in Finland 2021 -taskutilastossa.

Asumisen energiankulutus
Asumisen energiankulutus -tilasto kuvaa asumiseen liittyvän energian kulutuksen määrää ja rakennetta vuosittain sekä mistä lähteistä energiaa asuinrakennusten lämmitykseen hankitaan.
Energian hankinta ja kulutus
Tilastossa esitetään tietoja energian kokonaiskulutuksesta, sähkön tuotannosta ja kokonaiskulutuksesta sekä energian tuonnista ja viennistä.
Energian hinnat
Tilastossa esitetään tietoja energian hinnoista sekä energiaveroista ja veroluontoisista maksuista.
Kivihiilen kulutus
Tilasto kuvaa kivihiilen käyttöä sähkön ja lämmön tuotannossa Suomessa.
Puupelletit
Tilasto kattaa vuositiedot puupellettien tuotannosta, ulkomaankaupasta (vienti ja tuonti) ja kotimaiseen pellettituotantoon perustuvista toimituksista.
Sähkön ja lämmön tuotanto
Tilasto kuvaa sähkön ja lämmön tuotantoa sekä tuotantoon kuluneita polttoaineita Suomessa.
Teollisuuden energiankäyttö
Teollisuuden energiankäyttötilasto kuvaa teollisuuden energiankäyttöä energialähteittäin, toimialoittain ja alueittain.

Hinnat ja kustannukset

Aihealue sisältää hintoja ja kustannuskehitystä kuvaavat tilastot. Lisäksi alueeseen kuuluvat muutoksia kuvaavat hinta- ja kustannusindeksit.

Muita hintojen ja kustannusten tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Alkoholijuomien hintakehitys
Alkoholijuomien hintaindeksi -tilasto kuvaa alkoholijuomien kuluttajahintojen kehitystä ja kertoo, kuinka paljon hinnat ovat muuttuneet vertailuajankohtaan nähden.
Julkisten menojen hintaindeksi
Julkisten menojen hintaindeksi (JMHI) mittaa valtiontalouden ja kuntatalouden (kuntien ja kuntayhty-mien) menojen hintakehitystä.
Kansainvälinen hintavertailu
Kansainvälisen hintavertailun tarkoitus on tuottaa ostovoimapariteetit.
Kiinteistöjen kauppahintatilasto
MML pitää kiinteistökaupoista rekisteriä, jossa näkyvät kaikki luovutukset, joita ovat kaupat, vaihdot, lahjat ja jakosopimukset sekä kiinteistökaupan esisopimukset.
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi
Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi kuvaa koko maan kiinteistön ylläpidon hintojen keskimääräistä kehitystä kiinteistönhoidon eri kuluerissä, joihin kuuluvat hallinto, käyttö ja huolto, ulkoalueiden hoito, siivous, lämmitys, vesi ja jätevesi, sähkö, jätehuolto, vahinkovakuutukset ja kunnossapitokorjaukset.
Kuluttajahintaindeksi
Kuluttajahintaindeksi kuvaa kotitalouksien Suomessa ostamien tavaroiden ja palveluiden hintakehitystä.
Maarakennuskustannusindeksi
Maarakennuskustannusindeksi (MAKU) kuvaa niiden kustannusten muutoksia, joita maarakennusalan yrittäjälle koituu panosten ostamisesta ja käyttämisestä.
Maatalouden tuotantovälineiden ostohintaindeksi
Tilasto kuvaa maataloudessa käytettävien tuotantovälineiden arvonlisäveroverottomien hintojen kehitystä.
Maatalouden tuottajahintaindeksi
Maatalouden tuottajahintaindeksi mittaa kasvi- ja eläintuotteiden tuottajahintojen kehitystä viljelijän kannalta.
Palvelujen tuottajahintaindeksit
Palvelujen tuottajahintaindeksi kuvaa yrityksiltä toisille yrityksille ja julkisyhteisöille (Business to Business, BtoB), kotitalouksille (Business to Consumers, BtoC) sekä kaikille loppukäyttäjille (Business to All, BtoAll) tarjottujen palvelujen hintakehitystä.
Rakennuskustannusindeksi
Rakennuskustannusindeksi kuvaa keskeisiltä rakenneominaisuuksiltaan samankaltaisten rakennustöiden ja rakennusten rakennuskustannusten suhteellista muutosta rakentamisessa käytettyjen peruspanosten hintakehityksen avulla.
Tuottajahintaindeksit
Tuottajahintaindeksit mittaavat hyödykkeiden hintakehitystä yritysten näkökulmasta.

Julkinen talous

Aihealue sisältää julkisyhteisöjen taloutta ja toimintaa kuvaavat tilastot, mm. kuntien ja kuntayhtymien tilinpäätöstilastot. Sisältää myös tilastot valtion ja julkisten rahoituslaitosten yrityksille myöntämästä tuesta ja rahoituksesta, julkisen toiminnan tuottavuudesta sekä julkisyhteisöjen alijämästä ja velasta.

Muita julkisen talouden tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Julkisyhteisöjen alijäämä ja velka
Tilasto sisältää tietoja Suomen julkisen talouden alijäämästä ja velasta.
Julkisyhteisöjen menot tehtävittäin
Tilasto kuvaa julkisyhteisöjen menoja tehtävittäin ja alasektoreittain kansantalouden tilinpitojärjestelmän tietoihin perustuen.
Julkisyhteisöjen tulot ja menot neljännesvuosittain
Tilasto kuvaa julkisyhteisöjen tuloja ja menoja neljännesvuosittain.
Julkisyhteisöjen velka neljännesvuosittain
Julkisyhteisöjen velan neljännesvuosiraportoinnin tarkoituksena on seurata EU:n jäsenmaiden julkisen talouden velkaantumista EU:n vakaus- ja kasvusopimuksen mukaisesti.
Verot ja veronluonteiset maksut
Tilasto "Verot ja veronluonteiset maksut" sisältää tietoa valtion, kuntien ja sosiaaliturvarahastojen vuosittain keräämistä veroista ja pakollisista sosiaaliturvamaksuista.

Kansantalous

Aihealueeseen kuuluvat kansantalouden tilinpitojärjestelmään perustuvat tilastot. Suomessa kansantalouden tilinpito laaditaan Euroopan kansantalouden tilinpitojärjestelmän (EKT 2010) mukaisesti. Tilastot kattavat vuosi-, neljännesvuosi- ja rahoitus- sekä aluetilinpidon.

Muita kansantalouden tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Tietoa aiheesta on myös kansantalouden tilinpidon teemasivuilla.

Alueellinen panos-tuotos
Alueellinen panos-tuotos sisältää alueelliset tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niihin perustuvat panos-tuotostaulukot.
Aluetilinpito
Aluetilinpito on kansantalouden tilinpidon alueellinen laajennus, jonka tietoja on saatavilla seutukunnittain, maakunnittain ja suuralueittain sekä tarvittaessa muilla kuntapohjaisilla aluejaoilla.
Kansantalouden tilinpito
Kansantalouden tilinpito on tilastojärjestelmä, joka kuvaa Suomen kansantaloutta kokonaisvaltaisesti, järjestelmällisesti ja yksityiskohtaisesti.
Kotitaloustuotannon arvo
Palkaton kotityö – eli kotitalouksien itselleen tuottamat palvelut, kuten siivous, ruoanlaitto, pyykinpesu ja lastenhoito – jää kansainvälisten sopimusten perusteella kansantalouden tilinpidon tuotantorajan ulkopuolelle, eli ei sisälly esimerkiksi bruttokansantuotteeseen.
Kulttuurin satelliittitilinpito
Kulttuurin satelliittitilinpito (Culture Satellite Accounts) on tilastojärjestelmä, jolla pyritään kuvaamaan kulttuurin taloudellista merkitystä.
Maksutase ja ulkomainen varallisuusasema
Maksutasetilasto kuvaa kansantalouden ulkoista tasapainoa sekä reaali- että rahoitustalouden näkökulmasta.
Neljännesvuositilinpito
Kansantalouden neljännesvuositilinpito kuvaa systemaattisesti Suomen taloutta samoin käsittein ja määritelmin kuin vuositilinpito, mutta aggregoidummalla tasolla.
Panos-tuotos
Tarjonta- ja käyttötaulukot sekä niihin perustuvat panos-tuotostaulukot kuvaavat yksityiskohtaisesti kansantalouden tuotevirtoja.
Rahoitustilinpito
Rahoitustilinpito kuvaa kansantalouden kaikkien sektoreiden rahoitustaseita sekä rahoitustaloustoimia.
Sektoritilit neljännesvuosittain
Sektoritilit ovat osa kansantalouden tilinpitoa.
Tavaroiden ja palveluiden ulkomaankauppa
Tavaroiden ja palvelujen ulkomaankauppa -tilasto kuvaa tavaroiden ja palvelujen vientiä ja tuontia karkealla tuote- ja aluejaottelulla.
Tuotannon suhdannekuvaaja
Tuotannon suhdannekuvaajalla pyritään ennakoimaan kansantalouden kehitystä kuukausitasolla.
Tuottavuustutkimukset
Tuottavuustutkimuksessa vuosittaiset arvonlisän, tuotoksen ja työn tuottavuuden muutokset hajotetaan komponentteihin, jolloin pystytään tarkastelemaan, mistä tekijöistä muutos on johtunut.

Kauppa

Aihealue kattaa ulko- ja kotimaan kauppaa kuvaavat tilastot. Ulkomaankauppatilastoissa kuvataan Suomen ja muiden Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavaroiden ja palvelujen kauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa. Aihealueeseen kuuluvat kotimaan kaupasta mm. tukku- ja vähittäiskauppaa kuvaavat tilastot. Tilastoissa kuvataan myös arvo-, määrä- ja hintaindeksejä.

Muita kaupan tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Kaupan liikevaihtokuvaaja
Kaupan liikevaihtoindeksi kuvaa kaupan yritysten liikevaihdon kehitystä.
Tavaroiden ulkomaankaupan yksikköarvo- ja volyymi-indeksit
Tilastoista käyvät kuukausittain ja kumulatiivisesti ilmi ulkomaankaupan toimialoittaiset ja tavaroiden käyttötarkoituksen mukaiset yksikköarvo- ja volyymi-indeksit.
Tavaroiden ulkomaankauppa
Ulkomaankauppatilasto kuvaa Suomen ja muiden EU:n jäsenvaltioiden ja Suomen ja kolmansien maiden välistä tavarakauppaa eli sisä- ja ulkokauppaa.

Koulutus

Aihealueen tilastot kuvaavat koko koululaitosta esiopetuksesta aikuiskoulutukseen. Sisältää mm. tutkintorekisterin ja oppilasvirtatilastot.

Muita koulutuksen tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Aikuiskoulutukseen osallistuminen
Aikuiskoulutustutkimus on laaja haastattelututkimus aikuisväestön koulutukseen osallistumisesta ja oppimisesta.
Ainevalinnat
Ainevalintatilastot sisältävät tietoja peruskoulun ja toisen asteen koulutuksen ainevalinnoista.
CVTS, Yritysten henkilöstökoulutus
Yritysten henkilöstökoulutus (CVTS) -tilastossa kerätään tietoja yritysten henkilöstölleen tarjoaman koulutuksen määrästä, laadusta ja kustannuksista sekä yritysten koulutusstrategioista.
Koulutukseen hakeutuminen
Tilasto kuvaa perusasteen jälkeiseen tutkintoon johtavaan koulutukseen hakeutumista ja pääsyä sekä peruskoulun päättäneiden ja uusien ylioppilaiden sijoittumista jatko-opintoihin heti tutkinnon suorittamisen jälkeen.
Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset
Koulutuksen järjestäjät ja oppilaitokset -tilastossa kuvataan julkisen viranomaisen valvoma koulutuksen järjestäjä- ja oppilaitosverkko, niissä vuoden aikana tapahtuneet muutokset ja lisäksi oppilaitoksista osoitetiedot sekä koulun kokoa kuvaavana tietona kokonaisopiskelijamäärä 20.
Koulutuksen keskeyttäminen
Tilastokeskus on laatinut keskeyttämistilaston perusasteen jälkeisestä koulutuksesta henkilöpohjaisten opiskelija- ja tutkintoaineistojen perusteella lukuvuodesta 2000-2001 alkaen.
Koulutuksen talous
Koulutuksen taloustilasto sisältää koko koulutusjärjestelmän talous ja kustannustietoja.
Opintojen kulku
Tilasto kuvaa perusasteen jälkeisen koulutuksen uusien opiskelijoiden opintojen kulkua tutkinnon suorittamiseen asti.
Opiskelijat ja tutkinnot
Tilasto kuvaa esi- ja perusopetuksen sekä perusasteen jälkeisen tutkintotavoitteisen koulutuksen oppilaita ja opiskelijoita sekä tutkinnon suorittaneita.
Oppilaitosten aikuiskoulutus
Aikuiskoulutustilasto sisältää tiedot ammatillisten oppilaitosten, ammattikorkeakoulujen, vapaan sivistystyön oppilaitosten ja musiikkioppilaitosten järjestämästä aikuiskoulutuksesta.
Oppimisen tuki
Tilastokeskus tekee tilastoa peruskoulujen tehostettua tai erityistä tukea saaneista oppilaista, osa-aikaisesta erityisopetuksesta sekä ammatillisen koulutuksen erityisopetuksesta.
Sijoittuminen koulutuksen jälkeen
Tilastossa tarkastellaan tutkinnon suorittaneiden työllistymistä, sijoittumista jatko-opintoihin sekä alueellista sijoittumista tietyn ajan kuluttua valmistumisesta.
Väestön koulutusrakenne
Väestön koulutusrakennetilasto kuvaa 15 vuotta täyttäneen väestön peruskoulun, keskikoulun tai kansakoulun jälkeen suorittamia tutkintoja.

Kulttuuri ja viestintä

Aihealueen tilastot kuvaavat joukkoviestintää ja kulttuuria useista näkökulmista: niiden taloutta, rakenteita ja käyttöä. Aihealueen tilastoissa kuvataan väestön ajankäytön jakautumista mm. ansiotyöhön, kotitöihin, harrastuksiin, väestön medioitten käyttöä, kulttuuri- ym. harrastuksia, liikuntaa, yhteiskunnallista osallistumista ja sosiaalisia suhteita.

Muita kulttuurin ja viestinnän tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Tietoa kulttuurista on myös Kulttuuritilaston taulukkopalvelussa.

Tietoa joukkoviestinnästä on myös Joukkoviestintätilaston taulukkopalvelussa.

Joukkoviestintä
Joukkoviestintätilastot kuvaavat joukkoviestinnän eri sektoreiden taloutta, yritysrakenteita, sisältöjä, kulutusta, yleisöjä, kansainvälistymistä ja työvoimaa.
Kulttuuri
Kulttuuritilasto kuvaa tuotantoa, tarjontaa, taloutta, julkista tukea, työvoimaa, koulutusta, harrastusta ja kulutusta eri taiteen- ja kulttuurinaloilla.

Liikenne ja matkailu

Liikennetilastot kuvaavat rekisteröityjä ajoneuvoja, maanteiden ja rautateiden verkostoa ja liikennettä, tieliikenteen tavarankuljetuksia, koti- ja ulkomaan vesiliikennettä, ilmaliikennettä sekä liikenneonnettomuuksia. Matkailutilastoissa kuvataan yöpymisiä majoitusliikkeissä, koti- ja ulkomaanmatkoja ja ulkomaalaisten matkailua Suomessa.

Muita liikenteen ja matkailun tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Ilmaliikenne
Ilmaliikenne kuvaa suomalaisten lentoasemien lento-, matkustaja-, rahti- ja postiliikennettä.
Kauppalaivasto
Kauppalaivasto sisältää tiedot Suomen liikenneasioiden- ja alusrekisteriin merkittyjen alusten lukumäärästä, brutto- ja nettovetoisuudesta sekä kantavuudesta.
Kotimaan vesiliikenne
Kotimaan vesiliikennetilasto kuvaa tavaroiden ja matkustajien aluskuljetuksia, joiden sekä lähtö- että määräpaikka ovat Suomessa.
Majoitustilasto
Majoitustilasto kuvaa majoituspalvelujen tarjontaa ja käyttöä sekä tietoja palvelujen käyttäjistä ja yöpymisten määristä.
Moottoriajoneuvojen ensirekisteröinnit
Tilastokeskuksen moottoriajoneuvotilastot perustuvat Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) liikenneasioiden rekisteriin, joka sisältää tiedot kaikista rekisteröintivelvollisuuden alaisista tieliikenteen ajoneuvoista Manner-Suomessa.
Moottoriajoneuvokanta
Tilastokeskuksen moottoriajoneuvotilastot perustuvat Liikenne- ja viestintäviraston (Traficom) liikenneasioiden rekisteriin, joka sisältää tiedot kaikista rekisteröintivelvollisuuden alaisista tieliikenteen ajoneuvoista Manner-Suomessa.
Rautatietilasto
Rautatietilasto on Suomen rautateiden perustilasto, joka sisältää sekä rataverkkoa että rautatieliikennettä koskevia tietoja.
Suomalaisten matkailu
Suomalaisten matkailu -tutkimus sisältää tietoa suomalaisten tekemistä matkoista ja matkan tehneistä henkilöistä.
Tieliikenneonnettomuustilasto
Tieliikenneonnettomuustilastot sisältävät monipuolista tietoa henkilövahinkoon johtaneista tieliikenneonnettomuuksista sekä niiden osallisista vuodesta 1931 alkaen.
Tieliikenteen tavarankuljetukset
Tieliikenteen tavarankuljetustilasto kuvaa Suomeen sekä yksityiseen että luvanvaraiseen liikenteeseen rekisteröityjen kuorma-autojen kuljetustoimintaa koti- ja ulkomailla.
Tietilasto
Tietilasto sisältää tietoa tiestön ja liikenteen tilanteesta Suomen maantieverkolla.
Ulkomaan meriliikenne
Ulkomaan meriliikennetilasto sisältää tiedot meritse tapahtuvasta tavaroiden ja matkustajien kuljetuksista aluksilla Suomen ja ulkomaiden välillä sekä tiedot ulkomaanliikenteessä Suomen satamissa käyneiden alusten määristä.

Maa-, metsä- ja kalatalous

Aihealueen tilastot kuvaavat maa- ja puutarhataloutta, metsiä ja metsätaloutta, kala- ja riistataloutta sekä metsästystä. Tilastoissa on tietoja mm. näihin liittyvästä tuotannollisesta toiminnasta, hinnoista, tuloista, menoista, varoista ja veloista sekä varannoista ja niiden käytöstä.

Muita maa-, metsä- ja kalatalouden tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Hakkuukertymä ja puuston poistuma
Tilastossa esitetään vuosittain metsäkeskuksittaiset (13) tiedot markkinahakkuista, hakkuukertymästä ja puuston poistumasta.
Kalajalosteiden tuotanto
Kalajalosteiden tuotanto -tilastossa esitetään Suomessa jalostetun kalan määrä lajeittain ja tuoteryhmittäin sekä kalaa jalostaneiden yritysten määrä ja koko.
Kalan tuottajahinta
Kalan tuottajahinnat -tilastossa esitetään kalastajille maksetut kalanhinnat merialueella lajeittain, kokoluokittain, kuukausittain ja rannikkoalueittain.
Kalan ulkomaankauppa
Kalan ulkomaankauppa -tilastossa esitetään Suomeen tuodun ja Suomesta viedyn kalan ja kalatuotteiden määrä ja arvo tuoteryhmittäin ja maittain.
Kananmunien tuotanto
Tilasto Kananmunien tuotanto kuvaa kananmunien tuotannon kehitystä tuotantotavoittain.
Kantorahatulot
Tilastossa esitetään hakkuumääriin ja kantohintoihin perustuva arvio metsätalouden vuosittaisista kantorahatuloista.
Kaupallinen kalastus merellä
Kaupallinen kalastus merellä -tilasto sisältää tietoa merialueen kaupallisten kalastajien määrästä, saaliin määrästä ja sen arvosta sekä pyynnin määrästä ja yksikkösaaliista.
Kaupallinen kalastus sisävesillä
Kaupallinen kalastus sisävesillä -tilasto sisältää tiedot sisävesialueen kaupallisen kalastuksen saaliista, saaliin arvosta ja kaupallisten kalastajien lukumääristä.
Kotieläinten lukumäärä
Tilasto sisältää kotieläinten lukumäärät eläinlajista riippuen 1.
Käytössä oleva maatalousmaa
Tilasto sisältää tiedot tärkeimpien viljelykasvien viljelyalasta, kesannosta ja muun maatalousmaan alasta Suomessa.
Lihantuotanto
Tilasto sisältää kuukausi- ja vuositasolla tietoja teuraseläinten ruhojen kappale- ja kilomääristä, ruhojen keskipainoista sekä tuottajahinnoista.
Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto
Maa- ja metsätalousyritysten taloustilasto ilmestyi ensimmäisen kerran viitevuodelta 2005.
Maa- ja puutarhatalouden energiankulutus
Tilasto kuvaa maa- ja puutarhatalouden energiankulutusta.
Maa- ja puutarhatalouden työvoima
Tilasto kuvaa maa- ja puutarhatalouden työvoimaa.
Maatalouden taloustilit (EAA)
Maatalouden taloustilit (EAA) julkaistaan ensimmäisen kerran Suomessa viitevuodelta 2019.
Maatalous- ja puutarhayritysten muu yritystoiminta
Tilasto kuvaa maatalous- ja puutarhayritysten muuta yritystoimintaa ja on vertailukelpoinen kaikkien Euroopan talousalueen maiden maatalous- ja puutarhayritysten muun yritystoiminnan tilastojen kanssa.
Maatalous- ja puutarhayritysten rakenne
Tilasto antaa kokonaiskuvan Suomen maatalouden tila-, omistus-, ja tuotantorakenteesta sekä viljelijöiden lukumäärästä ja ikärakenteesta.
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppatilasto
Maataloustuotteiden ja elintarvikkeiden ulkomaankauppa -tilasto perustuu Tullin ulkomaankauppatilastoon ja sen CN 1-24 -ryhmiin.
Maataloustuotteiden tuottajahinnat
Maataloustuotteiden tuottajahinnat -tilasto mittaa maanviljelijöiden maataloustuotteista saamia hintoja.
Maatilojen sadonkäyttö
Tilasto sisältää viljan (vehnä, ohra, kaura, ruis) ja perunan käytön ja varastot maatiloilla satovuosittain.
Maito- ja maitotuotetilasto
Tilasto sisältää kuukausi- ja vuositasolla tietoja maidontuotannosta, maidontuottajien lukumääristä, maitotuotteiden valmistusmääristä sekä muutamien maitotuotteiden kotimaan myynneistä ja varastoista.
Metsien suojelu
Metsien suojelun tilastokokonaisuus sisältää tiedot lakisääteisistä suojelualueista ja talousmetsien monimuotoisuuden suojelukohteista sekä luontoarvojen suojelua tukevista metsistä Suomessa maakunnittain, maa- ja suojeluluokittain sekä aluetyypeittäin.
Metsä sijoituskohteena
Tilastossa esitetään sijoitustuottolaskelmien tuloksia, joiden avulla voidaan verrata metsätalouden (puuntuotannon) tuottoa asunto-osakkeista, metsäteollisuusosakkeista ja kaikista osakkeista sekä valtion obligaatioista saatavaan tuottoon.
Metsämaan omistus
Tilastossa esitetään tietoja yksityishenkilöiden ja muiden ryhmien omistamien metsätilakokonaisuuksien ja metsälöiden lukumääristä ja metsämaan pinta-aloista.
Metsänhoito- ja metsänparannustyöt
Metsänhoito- ja metsänparannustöiden -tilastossa esitetään näiden töiden vuosittain tehdyt työmäärät sekä yksikkö- ja kokonaiskustannukset.
Metsästys
Tilastossa esitetään metsästäjien sekä riistasaaliin määrä alueittain sekä riistasaaliista saadun lihan määrä.
Metsäteollisuuden puunkäyttö
Tilasto kattaa vuositiedot Suomessa metsäteollisuustuotteiden raaka-aineena käytetystä koti- ja ulkomaisesta raakapuusta sekä metsäteollisuuden sivutuotteista ja jätepuusta.
Metsäteollisuuden ulkomaankauppa
Kuukausittain julkaistava tilasto kuvaa Suomen ja muiden maiden välistä puun ja metsäteollisuustuotteiden ulkomaankauppaa metsäsektorilla käytetyillä tavaraluokituksilla ja mittayksiköillä.
Metsätilinpito
Metsätilinpito on tilastokokonaisuus, jossa käyttö- ja massataseen avulla kuvataan puun ja metsäteollisuustuotteiden tarjontaa eri lähteistä, käyttöä teollisuudessa ja energian tuotannossa sekä puuaineksen virtoja raaka-aineista tuotteiksi.
Puun energiakäyttö
Tilasto kattaa vuositiedot lämpö- ja voimalaitosten käyttämistä kiinteistä puupolttoaineista.
Puun kokonaiskäyttö
Tilasto kattaa vuositiedot puun kokonaiskäytöstä Suomessa.
Puun markkinahakkuut
Tilasto sisältää kuukausi ja vuositasolla tietoja teollisuuden käyttöön hakatun teollisuus- ja energiapuun hakkuumääristä puutavaralajeittain ja omistajaryhmittäin.
Puutarhatilastot
Tilasto kuvaa kaupallista tuotantoa harjoittavien puutarhayritysten rakennetta sekä tuotantoa avomaalla, kasvihuoneissa ja sieniviljelmillä.
Satotilasto
Tilasto sisältää tärkeimpien viljelykasvien satotiedot Suomessa.
Teollisuuden ja kaupan viljan osto-, käyttö- ja varastotilastot
Tilasto sisältää viljaa suoraan viljelijöiltä ostavien tahojen viljan ja rypsin/rapsin ostomäärät neljännesvuosittain, viljaa käyttävän teollisuuden käyttömäärät neljännesvuosittain sekä viljaa ostavien ja käyttävien tahojen viljan ja rypsin/rapsin varastomäärät kaksi kertaa vuodessa.
Teollisuuspuun kauppa
Puukauppatilastossa esitetään metsäteollisuuden yksityismetsistä ostaman teollisuuspuun ostomäärä- ja hintatietoja.
Vapaa-ajankalastus
Vapaa-ajankalastus -tilastossa esitetään Suomessa vapaa-ajankalastusta harjoittaneiden kalastajien määrä, kalastukseen käytetty aika sekä saalis lajeittain, alueittain ja pyydyksittäin.
Vesiviljely
Vesiviljelytilastossa esitetään ruokakalakasvatuksen määrä ja arvo Suomessa sekä kalojen poikasten kasvatusmäärät.
Yksityismetsätalouden liiketulos
Tilastossa julkaistaan alueittaiset (13 metsäkeskusta ja Ahvenanmaa) puuntuotannon tulot ja menot ja niiden perusteella laskettu yksityismetsätalouden liiketulos.

Oikeus

Aihealueen tilastot kuvaavat poliisin tietoon tullutta rikollisuutta, tuomioistuimien tutkimia rikoksia, syytettyjä, tuomittuja, annettuja rangaistuksia ja mm. tuomioiden täytäntöönpanoa sekä poliisin, syyttäjän ja tuomioistuinten toimintaa sekä velka-asioita.

Muita oikeuden tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Konkurssit ja yrityssaneeraukset
Konkurssit ja yrityssaneeraukset -tilasto kuvaa käräjäoikeuksissa vireille tulleita ja loppuun käsiteltyjä konkurssihakemuksia ja yrityssaneerausasioita.
Rikos- ja pakkokeinotilasto
Rikos- ja pakkokeinotilasto keskittyy rikollisuutta koskevien alueellisten jakaumien sekä poliisin, tullin ja rajavartiolaitoksen käyttämien pakkokeinojen kuvaamiseen.
Rikos- ja riita-asioiden sovittelu
Tilasto sisältää tietoja sovittelutoimistoon tuotujen juttukokonaisuuksien ja niistä purettujen rikoslakirikosten, lähisuhdeväkivaltaan liittyvien rikosten sekä riita-asioiden lukumäärät.
Syytetyt, tuomitut ja rangaistukset
Tilasto sisältää tietoja ensimmäisessä oikeusasteessa tuomituista rangaistuksista, tuomitsematta jätetyistä ja hylätyistä syytteistä.
Ulosottoasiat
Tilastokeskus julkaisee tilastoa oikeusministeriön ulosottopiirien ulosottoasioista ja ulosottoasioihin liittyvistä ulosottovelallisista.
Velkajärjestelyt
Tilastokeskus julkaisee tilastoa käräjäoikeuksiin saapuneista ja loppuun käsitellyistä yksityishenkilöiden velkajärjestelyasioista.

Palkat ja työvoimakustannukset

Sisältää tilastot palkansaajien ansiotaso- ja lukumäärätiedoista sekä työvoimakustannuksista ja niiden rakenteesta, mm. palkkarakennetutkimus, ansiotasoindeksi ja työvoimakustannusindeksi.

Muita palkkojen ja työvoimakustannusten tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Ansiotasoindeksi
Ansiotasoindeksi mittaa kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä.
Kuntasektorin palkat
Kuntasektorin palkat kuvaa kuntien ja kuntayhtymien palveluksessa olevien palkansaajien lukumääriä ja palkkoja.
Palkkarakenne
Palkkarakennetilasto kuvaa kaikkien työnantajasektoreiden palkansaajien lukumääriä, tunti- ja kuukausipalkkoja sekä palkkojen muodostumista ja hajontaa.
Palkkasummakuvaajat
Palkkasummakuvaajat ovat indeksejä, jotka kuvaavat palkkasumman kehitystä kuukausittain eri toimialoilla.
Työvoimakustannusindeksi
Työvoimakustannusindeksi mittaa tehdyn työtunnin keskimääräisten työvoimakustannusten neljännesvuosittaista muutosta.
Työvoimakustannustutkimus
Työvoimakustannustutkimus kuvaa työvoimakustannusten tasoa ja rakennetta määrävuosina.
Valtion kuukausipalkat
Valtion kuukausipalkat kuvaa valtion budjettitalouden piirissä olevien palkansaajien lukumääriä ja palkkoja.
Yksityisen sektorin kuukausipalkat
Yksityisen sektorin kuukausipalkat kuvaa yritysten ja voittoa tavoittelemattomien yhteisöjen kuukausipalkkaisten palkansaajien määriä ja palkkatasoa ammatin, ammattiryhmän koulutuksen, sukupuolen ja iän mukaan.
Yksityisen sektorin tuntipalkat
Yksityisen sektorin tuntipalkat kuvaa tuntipalkkaisten palkansaajien määriä ja palkkatasoja sukupuolen, iän, ammattiryhmän ja koulutuksen mukaan.

Palvelut

Aihealue sisältää palvelualojen tilastoja, jotka kuvaavat mm. liike-elämän palvelujen ja majoitus- ja ravitsemistoiminnan yritysten toimintaa ja rakenteita sekä yritysten palvelutoimintaa. Palvelujen ulkomaankauppaa kuvaavat tilastot kuuluvat aihealueelle Kauppa.

Muita palvelujen tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Palvelualojen hyödyketilasto
Tilasto kuvaa liikevaihdon rakennetta ja palvelutarjontaa palveluita tuottavilla toimialoilla.
Palvelualojen liikevaihtokuvaaja
Palvelualojen liikevaihtoindeksi kuvaa palvelualojen (pois lukien kaupan toimialat) yritysten liikevaihdon kehitystä.

Rahoitus ja vakuutus

Aihealueeseen kuuluvat rahoitus- ja vakuutustoimintaa kuvaavat tilastot, mm. rahoitusmarkkinoiden rakennetta, rahoitusinstrumenttien tarjontaa ja kysyntää sekä korkoja kuvaavat tilastot. Sisältää myös tärkeimmät toiminta- ja tilinpäätöstiedot rahoitus- ja vakuutusmarkkinoilla toimivista yksiköistä.

Muita rahoituksen ja vakuutuksen tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Luottolaitosten tilinpäätökset
Tilastokeskus on julkaissut valtiovarainministeriön asetukseen perustuvien tilinpäätöskaavojen mukaisia yhtenäisiä tilinpäätöstietoja kaikista luottolaitoksista vuoden 1995 aineistoista alkaen.
Sijoituspalveluyritykset
Tilastokeskus on julkaissut neljännesvuosi- ja vuositilinpäätöstilastoja sijoituspalveluyrityksistä vuoden 1998 lopun tilanteesta alkaen.
Vakuutustoiminta
Tilasto kuvaa vahinko-, henki- ja eläkevakuutusyhtiöiden toimintaa.

Rakentaminen

Sisältää tilastot valmistuneista uudis- ja korjausrakennuksista, rakennuskustannusindeksistä, rakentajien työtunneista sekä rakennusyritysten taloudesta, toiminnasta ja rakenteista.

Muita rakentamisen tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Korjausrakentaminen
Korjausrakentamisen tilasto kuvaa talonrakentamisen korjaustoimintaa vuositasolla.
Rakennus- ja asuntotuotanto
Rakennus- ja asuntotuotantotilasto kuvaa rakennusluvanvaraisen rakennustoiminnan määrää ja tuotannon volyymia.
Rakentamisen liikevaihtokuvaaja
Rakentamisen liikevaihtoindeksi kuvaa rakennusyritysten liikevaihdon kuukausittaista kehitystä.

Sosiaaliturva

Aihealue sisältää tilastoja Suomen sosiaaliturvasta, jota toteutetaan maksamalla eläkkeitä ja muita toimeentuloturvaetuuksia sekä tarjoamalla sosiaali- ja terveyspalveluja. Tilastot sisältävät tietoja sosiaali- ja terveydenhuollon menoista ja rahoituksesta, sosiaaliturvaetuuksia saaneista henkilöistä ja etuuksien käyttömääristä sekä sosiaali- ja terveyspalveluista ja palveluiden tuottajista.

Muita sosiaaliturvan tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Elatustuki
Elatustuki on Kelan maksama tuki, jolla turvataan lapsen elatus, jos lapsi ei saa elatusapua elatusvelvolliselta vanhemmalta.
Eläkkeensaajan asumistuki
Tilasto eläkkeensaajan asumistuesta kuvaa Kelan maksamia eläkkeensaajan asumistukia.
Kelan eläkkeet
Suomen eläketurva koostuu pääpiirteissään kahdesta lakisääteisestä eläkejärjestelmästä, kansaneläkejärjestelmästä ja työeläkejärjestelmästä.
Kelan kuntoutus
Tilasto Kelan kuntoutuksesta antaa kokonaiskuvan Kelan valtakunnallisesti toteuttamasta kuntoutuksesta.
Kelan työttömyysturva
Tilasto Kelan työttömyysturvasta antaa kokonaiskuvan Kelan maksamasta työttömien perusturvasta.
Kelan vammaisetuudet ja -palvelut
Tilasto Kelan vammaisetuuksista ja -palveluista käsittelee Kelan vammaisille maksamia etuuksia: alle 16-vuotiaan eli lapsen vammaistukea, 16 vuotta täyttäneen eli aikuisen vammaistukea, eläkettä saavan eli eläkkeensaajan hoitotukea ja ruokavaliokorvausta sekä vammaisten tulkkauspalveluja.
Kokonaiseläkemenot
Tilasto antaa kokonaiskuvan Suomessa vuoden aikana maksettujen eläkkeiden rahamääristä.
Korvatut reseptit
Tilasto lääkekustannuksista ja niiden korvauksista sisältää reseptilääkkeiden korvaustiedot tilastoituna ostoajan mukaan.
Koulumatkatuki
Koulumatkatuki on yksi koulunkäynnin ja opiskelun tukimuodoista.
Lapsen elatus ja huolto sekä vanhemmuuden selvittäminen
Tilasto sisältää lapsen elatusta ja huoltoa koskevia tietoja kaikista Suomen kunnista.
Lapsilisä
Lapsilisä on yksi lakisääteisistä etuuksista, joilla yhteiskunta pyrkii tasaamaan lapsen perheille aiheuttamia kustannuksia.
Lastenhoidon tuet
Lakisääteiset lastenhoidon tuet ovat kuukausittain perheelle maksettavia tukia, jolla yhteiskunta pyrkii rahallisesti tukemaan alle kouluikäisen ja koulunkäyntinsä aloittavan lapsen päivähoidon järjestämistä.
Lastensuojelu
Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen lastensuojelurekisterissä oleviin tietoihin kodin ulkopuolelle sijoitetuista lapsista ja nuorista sekä Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuosittain kunnille tekemään yhteenvetokyselyyn lastensuojelun avohuollon tukitoimien piirissä olleista lapsista ja nuorista.
Lääkkeiden korvausoikeudet
Tilasto lääkkeiden korvausoikeuksista perustuu yleisen sairausvakuutuksen lääkekorvausjärjestelmään.
Opintotuki
Kelan opintoetuustilastot tarjoavat tietoa siitä, miten yhteiskunta tukee opiskelunaikaista toimeentuloa.
Sairaanhoitokorvaukset
Kaikki Suomessa vakituisesti asuvat henkilöt kuuluvat yleisen sairausvakuutuksen piiriin ja voivat saada sairausvakuutuslain mukaisen korvauksen sairaanhoidon kustannuksista.
Sairauspäiväraha
Kaikki Suomessa asuvat henkilöt on vakuutettu sairausvakuutuslain mukaisesti.
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut
Sosiaalihuollon laitos- ja asumispalvelut -tilasto perustuu sosiaalihuollon hoitoilmoitusrekisterin tietoihin.
Sosiaaliturvan menot ja rahoitus.
EU:n sosiaaliturvan tilastointijärjestelmän (ESSPROS) mukaan sosiaaliturvaan kuuluvat kaikki julkisten tai yksityisten tahojen toimenpiteet, joiden tarkoituksena on turvata yksilön ja perheen toimeentulo tiettyjen riskien ja tarpeiden varalta.
Sotilasavustus
Sotilasavustuksen tarkoituksena on turvata asevelvollisen tai vapaaehtoista asepalvelusta suorittavan naisen sekä hänen omaistensa toimeentulo ase- tai siviilipalveluksen aikana.
Suomen työeläkevakuutetut
Suomen työeläkevakuutetut -tilasto sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkevakuutetuista työeläkesektorin ja -lain mukaan luokiteltuna.
Suomen työeläkkeensaajat
Suomen työeläkkeensaajat –tilasto sisältää keskeiset lukumäärätiedot kaikista Suomen työeläkkeensaajista ja työeläkkeelle siirtyneistä.
Suomen työttömyysturva
Tilasto Suomen työttömyysturvasta antaa kokonaiskuvan Suomessa työttömyysajalta maksetusta toimeentuloturvasta.
Tilasto Suomen eläkkeensaajista
Tilasto Suomen eläkkeensaajista antaa kattavan kokonaiskuvan Suomen työ- ja kansaneläkejärjestelmien maksamista eläkkeistä.
Tilasto perustoimeentulotuesta
Tilasto perustoimeentulotuesta kuvaa Kelan maksamaa perustoimeentulotukea sekä tukea saaneita henkilöitä ja kotitalouksia.
Toimeentulotuki
Toimeentulotuen vuositilaston tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen toimeentulotukirekisteriin, johon kerätään kunnilta tietoja toimeentulotukea saaneista kotitalouksista, tuen kestosta ja määrästä sekä kotitalouden koosta ja rakenteesta.
Työterveyshuolto
Työterveyshuoltotilasto antaa tietoa maassamme toteutetusta Kelan korvaamasta työterveyshuollosta.
Vanhempainpäiväraha
Suomessa asuvat henkilöt on vakuutettu sairausvakuutuslain mukaisesti.
Yleinen asumistuki
Tilasto yleisestä asumistuesta kuvaa Kelan maksamaa yleistä asumistukea.
Äitiysavustus
Äitiysavustus on yksi niistä lakisääteisistä etuuksista, joilla yhteiskunta tasaa lapsista perheille aiheutuneita kustannuksia.

Teollisuus

Aihealueella on tilastoja teollisten toimipaikkojen toiminnasta kuten toimipaikkojen rakenne- ja hyödyketiedot, teollisuusyritysten toimintaa ja rakenteita ja varastoja kuvaavat tiedot sekä tuotannon määrän kehitystä mittaavat volyymi-indeksit.

Muita teollisuuden tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Teollisuuden liikevaihtokuvaaja
Teollisuuden liikevaihtoindeksi kuvaa teollisuusyritysten liikevaihdon kehitystä.
Teollisuuden uudet tilaukset
Teollisuuden uudet tilaukset indeksi kuvaa yritysten uusien tilauksien arvon kehitystä niiden hyödykkeiden ja palveluiden osalta joiden tuotanto on tarkoitettu tapahtuvan Suomessa sijaitsevalla toimipaikalla.
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi
Teollisuustuotannon volyymi-indeksi kuvaa teollisuuden kuukausittaisen kiinteähintaisen tuotoksen muutosta.
Teollisuustuotanto
Teollisuuden tuotantotilasto sisältää tavaranimikkeittäisiä tietoja myydystä tuotannosta ja kokonaistuotannosta.

Terveys

Aihealue sisältää tilastoja, jotka kuvaavat väestön terveydentilaa, sairastavuutta, työkyvyttömyyttä, terveyskäyttäytymistä ja kuolemansyitä. Terveydenhuoltoa kuvaavia tilastoja esitetään myös Sosiaaliturva-aihealueella ja tietoja kuolleiden määristä on Väestö-aihealueella.

Muita terveyden tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Alkoholijuomien kulutus
Alkoholijuomien kulutus -tilasto sisältää sekä alkoholijuomien tilastoidun että tilastoimattoman kulutuksen.
Hedelmöityshoidot
Hedelmöityshoitotilastoihin kerätään tietoja koeputkihedelmöityksistä (vuodesta 1992 lähtien) ja keinohedelmöityksistä eli inseminaatiosta (vuodesta 2006 lähtien).
Kuntien terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstö
.
Kuolemansyyt
Tilastokeskus tekee vuosittain tilastoa kuolemansyistä ja kuolleisuuden kehityksestä.
Perinataalitilasto - synnyttäjät, synnytykset ja vastasyntyneet
Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen syntymärekisteriin, johon kerätään tietoja Suomessa synnyttäneistä äideistä ja syntyneistä lapsista.
Pohjoismaiset raskaudenkeskeytykset
Tilasto sisältää raskaudenkeskeytyksiä koskevia tietoja kaikista Pohjoismaista.
Raskaudenkeskeytykset
Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimisrekisteriin, johon tiedot lähettää toimenpiteen suorittanut lääkäri.
Sairaaloiden tuottavuus tilasto
Tilastoaineisto perustuu sairaaloiden vuosittain THL:lle toimittamiin terveydenhuollon hoitoilmoitus-rekisteritietoihin (HILMO) sekä erikseen sairaaloilta vuosittain kerättäviin sairaala- ja erikoisalakoh-taisiin kustannustietoihin.
Sosiaali- ja terveyspalvelujen henkilöstö
THL julkaisee vuosittain Tilastokeskuksen Työssäkäyntitilastoon pohjautuvat tiedot julkisen ja yksityisen terveys- ja sosiaalipalvelujen henkilöstöstä.
Steriloinnit
Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen raskaudenkeskeyttämis- ja steriloimisrekisteriin, johon tiedot lähettää toimenpiteen suorittanut lääkäri.
Synnynnäiset epämuodostumat
Tiedot perustuvat Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen epämuodostumarekisteriin, johon kerätään tietoja elävänä tai kuolleena syntyneillä lapsilla sekä sikiöperusteella tehdyissä raskauden keskeyttämisissä sikiöillä todetuista epämuodostumista.
Terveydenhuollon menot ja rahoitus
THL kerää vuosittain OECD:n terveystilinpitojärjestelmän (SHA 2011, A System of Health Accounts 2011) mukaisiin käsitteisiin ja luokituksiin pohjautuvat tiedot julkisen ja yksityisen terveydenhuollon menoista ja rahoituksesta.
Tupakkatilasto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos laatii tupakkatilaston Sosiaali- ja terveysministeriön toimeksiannosta.

Tiede, teknologia ja tietoyhteiskunta

Aihealueeseen kuuluvat tutkimus- ja kehittämistoimintaa sekä sen rahoitusta ja tutkimukseen käytettyjä resursseja, yritysten innovaatiotoimintaa ja yritysten ja väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttöä kuvaavia tilastoja.

Muita tieteen, teknologian ja tietoyhteiskunnan tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Innovaatiotoiminta
Joka toinen vuosi toteutettava yritysten innovaatiotoiminta -tutkimus on osa Eurostatin koordinoimaa, kaikissa EU:n jäsenmaissa toteutettavaa yhteishanketta Community Innovation Survey (CIS).
Tietotekniikan käyttö yrityksissä
Tilasto kuvaa yritysten tietotekniikan käyttöä ja sähköistä liiketoimintaa.
Tutkimus- ja kehittämisrahoitus valtion talousarviossa
Tilasto kuvaa valtion talousarviossa tutkimukseen ja kehittämiseen osoitettua rahoitusta.
Tutkimus- ja kehittämistoiminta
Tutkimus- ja kehittämistoimintatilasto kuvaa tutkimukseen sekä tuote- ja prosessikehittämiseen käytettyjä resursseja.
Väestön tieto- ja viestintätekniikan käyttö
Tieto- ja viestintätekniikan käyttötutkimus tuottaa tietoja kotitalouksien ja väestön tieto- ja viestintätekniikan käytöstä.

Tulot ja kulutus

Aihealue sisältää tilastot kotitalouksien ja tulonsaajien tuloista ja varallisuudesta, niiden määrästä, jakautumisesta ja rakenteesta sekä kotitalouksien kulutusmenoista ja niiden rakenteesta, kestokulutustavaroiden omistuksesta ja palveluiden käytöstä.

Muita tulojen ja kulutuksen tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Kotitalouksien kulutus
Tilastokeskuksen kulutustutkimus tuottaa tietoa kotitalouksien kulutusmenoissa tapahtuneista muutoksista ja väestöryhmittäisistä kulutuseroista.
Kotitalouksien varallisuus
Varallisuustutkimus kuvaa kotitalouksien varallisuutta: sen kokonaismäärää, rakennetta ja jakautumista eri väestöryhmien kesken.
Kuluttajien luottamus
Talousasioihin liittyvät kuluttajien mielialat, odotukset ja aikomukset.
Tulonjakotilasto
Tulonjakotilasto kuvaa kotitalouksien vuositulojen jakautumista ja tuloeroja erilaisten väestöryhmien kesken.
Velkaantumistilasto
Velkaantumistilasto kuvaa yksityisten henkilöiden ja asuntokuntien velkoja.

Työmarkkinat

Sisältää tilastoja, jotka kuvaavat työvoimaa, työhön osallistumista ja työssäoloa sekä työttömyyttä. Aihealueella on myös avointen työpaikkojen tilasto, työtapaturma- ja työtaistelutilastot sekä tilastot, joissa kuvataan työoloja ja niiden muutoksia.

Muita työmarkkinoiden tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Avoimet työpaikat
Tutkimuksen avulla saadaan neljännesvuosittaista tietoa avoimista työpaikoista Suomessa.
Työnvälitystilasto
Työ- ja elinkeinoministeriö laatii työnvälitystilastoa työ- ja elinkeinotoimistojen asiakkaista: työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittautuneista työnhakijoista (suurimpana ryhmänä työttömät työnhakijat) ja työnantajien työ- ja elinkeinotoimistoihin ilmoittamista avoimista työpaikoista sekä palveluista, joilla työnhakijoiden työllistymistä pyritään edistämään.
Työolot
Työolotutkimus on vuodesta 1977 lähtien tehty laaja käyntihaastattelututkimus, jonka avulla seurataan työoloja ja niiden muutosta palkansaajien näkökulmasta.
Työtaistelutilasto
Työtaistelutilasto kuvaa työntekijöiden tai työnantajien Suomessa järjestämiä työtaisteluja.
Työtapaturmat
Työtapaturmatilastoon tilastoidaan vuosittain palkansaajille ja maatalousyrittäjille sattuneet työtapaturmat.
Työvoimatutkimus
Työvoimatutkimus (Labour Force Survey) kerää tilastotietoja 15–89-vuotiaan väestön työhön osallistumisesta, työllisyydestä ja työttömyydestä sekä työvoiman ulkopuolisten toiminnasta.

Vaalit

Vaalitilastot-aihealue sisältää tilastot yleisten vaalien tuloksista, äänioikeutetuista, äänestämisestä, ehdokkaista ja valituista.

Muita vaalien tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Aluevaalit
Aluevaalit toimitetaan joka neljäs vuosi.
Eduskuntavaalit
Eduskuntavaalit toimitetaan joka neljäs vuosi.
Europarlamenttivaalit
Europarlamenttivaalit toimitetaan joka viides vuosi kaikissa jäsenmaissa.
Kunnallisvaalit
Kunnallisvaalit toimitetaan joka neljäs vuosi.
Presidentinvaalit
Presidentinvaalit toimitetaan suoralla kansanvaalilla joka kuudes vuosi.

Väestö

Sisältää tilastoja maassa vakinaisesti asuvan väestön määrästä, rakenteesta ja muutoksista, esim. syntymä, kuolema, avioliitot, muuttoliike. Aihealueelle kuuluvat myös työssäkäynti-, perhe- ja asuntokuntatilastot sekä väestöennusteet alueittain.

Muita väestön tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Maahanmuuttajataustaista väestöä koskevaa tietoa on koottu Maahanmuuttajat ja kotoutuminen -teemasivustolle

Adoptiot
Adoptiolla tarkoitetaan sitä vanhemmuussuhteen syntymistä, joka vahvistetaan tuomioistuimessa, ja joka tulee vanhemmuussuhteeksi biologisen vanhemmuuden tilalle.
Kuolleet
Kuolleiden tilastoissa ovat kuolinpäivänään vakinaisesti Suomessa asuneet henkilöt.
Muuttoliike
Muuttoliiketilastot kuvaavat henkilöiden muuttoja.
Perheet
Perheet muodostetaan vuoden vaihteessa Digi- ja väestötietoviraston väestötietojärjestelmän mukaan samassa asunnossa asuvista henkilöistä.
Siviilisäädyn muutokset
Siviilisäädyn muutosten tilasto kuvaa avioliittojen, avioerojen, rekisteröityjen parisuhteiden, rekisteröityjen parisuhteiden erojen ja leskeytymisten määriä sekä kutakin siviilisäädyn muutosta tunnuslukujen avulla.
Suomen kansalaisuuden saamiset
Tilasto kuvaa Suomessa vakinaisesti asuvia ulkomaiden kansalaisia, joille on tilastovuoden aikana myönnetty Suomen kansalaisuus.
Syntyneet
Tilasto kuvaa syntyneiden määrää ja syntyvyyttä eri taustamuuttujien mukaan.
Työssäkäynti
Työssäkäyntitilasto on vuositilasto, joka tuottaa alueittaista tietoa väestön taloudellisesta toiminnasta ja työssäkäynnistä.
Väestöennuste
Väestöennuste kuvaa tulevaa väestönkehitystä.
Väestön ennakkotilasto
Väestön ennakkotilasto sisältää tietoja väestönmuutoksista ja väestörakenteesta.
Väestörakenne
Väestörakennetilasto kuvaa vuoden vaihteessa Suomessa vakinaisesti asuvia Suomen ja ulkomaiden kansalaisia.

Ympäristö ja luonnonvarat

Aihealueen tilastot kuvaavat ympäristön ja luonnonvarojen tilaa ja muutoksia, kansalaisten ympäristömielipiteitä sekä jätteitä, päästöjä ja ympäristönsuojelua.

Muita ympäristön ja luonnonvarojen tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Tietoa aiheesta on myös kasvihuonekaasuinventaarion ja ympäristötilinpidon teemasivuilla.

Energiatilinpito
Energiatilinpito -tilasto tarkastelee energian tarjontaa ja käyttöä kansantaloudessa ja talouden ja ympäristön välillä.
Hydrologiset havainnot
Hydrologinen vuosikirja sisältää yleiskatsauksia hydrologisiin oloihin Suomessa.
Ilmapäästöt toimialoittain
Toimialoittaiset ilmapäästöt -tilastossa päästöt esitetään kansantalouden tilinpidossa käytettävän toimialajaon mukaisesti.
Ilmastotilastot
Kuukausitilastossa esitetään tiedot kuukauden keskilämpötilasta ja keskimääräisestä sademäärästä.
Jätetilasto
Tilastoilla seurataan jätemäärien, jätteiden käsittelytapojen sekä ongelmajäteosuuksien muutoksia.
Kansantalouden materiaalivirrat
Kansantalouden materiaalivirrat -tilasto kuvaa massayksiköin (tonneina) luonnosta käyttöön otetun, siirretyn tai muutetun ainemäärän.
Kasvihuonekaasut
Tilasto koostetaan EU:lle ja YK:n ilmastosopimukselle toimitettavista päästötiedoista.
Maanmittaus: Maanmittauslaitoksen vuositilastoja
Maanmittaus -julkaisu on MML:n yleistilastojulkaisu, josta ilmenevät laitoksen eri toimintasektoreiden vuosittaiset suoritemäärät niin kiinteistö- kuin kartastotehtävienkin osalta.
Ympäristöliiketoiminta
Ympäristöliiketoimintatilasto kuvaa Suomessa harjoitettua ympäristöön liittyvää liiketoimintaa.
Ympäristönsuojelumenot
Ympäristönsuojelumenot -tilasto kuvaa ympäristönsuojelusta teollisuudelle, palvelutoimialoille ja kotitalouksille sekä valtiolle ja kunnille aiheutuvia menoja.
Ympäristöverot
Ympäristöperusteisten verojen ja maksujen tilasto kuvaa julkisen sektorin keräämien ympäristöverojen ja maksujen määrää ja osuutta kokonaisverotuloista.

Yritykset

Aihealueelle kuuluvat yritysten tilinpäätöksiä, yrityksiä, yhteisöjä ja niiden toimipaikkoja kuvaavat tilastot sekä liiketoiminnan kuukausikuvaajat.

Muita yritysten tilastotiedonlähteitä on koottu Kotimaisen tilastotiedon oppaaseen ja Tilastotiedonlähteiden haku -palveluun.

Aloittaneet ja lopettaneet yritykset
Tilasto perustuu Tilastokeskuksen yritysrekisteriin sekä rekisterin lähdeaineistoina käytettävien Verohallinnon rekisteröintitietoihin.
Alueellinen yritystoimintatilasto
Alueellinen yritystoimintatilasto kuvaa maassamme toimivien yritysten toimipaikkojen rakennetta ja toimintaa alueittain, toimialoittain, ja kokoluokittain.
Suomalaiset tytäryhtiöt ulkomailla
Tilasto kuvaa suomalaisyritysten toimintojen maailmanlaajuista sijoittumista ja yritysten ulkomailla sijaitsevan toiminnan merkittävyyttä.
Ulkomaiset suorat sijoitukset
Suorat sijoitukset Suomeen kuvaa sitä pääomaa, jonka ulkomainen sijoittaja on välittömästi sijoittanut Suomessa sijaitsevaan määräys- tai vaikutusvallassaan olevaan yksikköön.
Ulkomaiset tytäryhtiöt Suomessa
Tilasto kuvaa Suomessa sijaitsevien ulkomaisten tytäryhtiöiden toimintaa.
Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto
Yritysten rakenne- ja tilinpäätöstilasto kuvaa Suomessa toimivia yrityksiä.
Yritystukitilasto
Yritystukitilasto sisältää tietoja yritystuista tukityypeittäin.